Ajso drabuthio gamintojas

Ðá ðeðtadiená parengtas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai atidarë susijusiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas truko maþiausiai smulkmenø, o pilnumas ávyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik originalûs ir erdvûs audiniai su spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, kuriø skaièius paruoðtas nërimui. Pagarba jiems buvo pagarba, romantiðkos suknelës ir palaidinukës, taip pat siuvinëtos bikini. Maþiems drabuþiams, dizaineriai, siûlantys moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su tinkamais þiedais, dekoruoti nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, ypaè ilgà laikà. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris atrodë anonimiðkas. Be to, jie buvo drabuþiai ið naujausios kolekcijos. Ið ðio pardavimo gautos pajamos bus skiriamos individualiam vaikø namui. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai palaiko ávairius ðvarius ir patikimus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pardavë savo gaminius ir, kai pardavimo medþiaga buvo net apsilankymas gamykloje.Bendrovës atstovas spaudai sakë, kad paskutinë kolekcija ateis á parduotuves dabar geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad kompanija turi kompiuteriø verslo atidarymà, kuriame atvirkðtinës kolekcijos bûtø eksponuojamos nei stacionariuose parduotuvëse.Jos drabuþiø þenklas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Visoje ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugiausiai ádomiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Dabar ðis pavadinimas reiðkia þiniø rinkinius su pirmaisiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, yra labai populiarios, kad niekas prieð parduotuvës atidarymà, paruoðtà ið kito ryto, rengiasi maþomis eilëmis. Ðios kolekcijos yra ið tos paèios dienos.Ðio darbo produktai nuo daugelio metø buvo labai populiarûs tiek pasaulyje, tiek uþsienyje. Raðymas apie jà nepanaðu, kad jis paminëjo pasitenkinimo galià, ir teigia, kad poveikis yra didþiausias.

https://valgo-m.eu/lt/

Þr mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai ið Gdansko