Apskaitos optivum

Jei esate verslininkas, kuris sukelia savo smulkøjá verslà, be to, tai yra vieno þmogaus ámonë ir vienoje esate vyras, bosas ir buhalteris, dabartinis sprendimas yra puikus sprendimas jums. Jau kelerius metus ámonës kruopðèiai tikrino, mokë ir plëtoja programas, kurios padeda iðlaikyti ámonës apskaità pramonëje.

Absoliuèiai ne taip seniai matëme didþiulæ naujos programos, kuri pristatë vis daugiau ir daugiau darbø, paprastesnæ uþduoèiø juostà ir visø pirma lenkø kalbomis, atnaujinimà, paraðytà Lenkijos apskaitos standartø sumomis. Kalbu apie „enova365“ programà, kuri jau daugelá metø padeda tûkstanèiams verslininkø, todël neturëèiau daug valandø praleisti kasdieniø ir monotoniniø pareigø. Vietoj to, jie linkæ investuoti á programinæ árangà, kuri ne tik palaiko jø tikslus, bet ir moko apskaitos pagrindus, kai tokios þinios jau daugelá metø yra moksle. Jei bijote, kad þaidþiate maþos pusës aikðtëje, ir niekas nesudarys jums lengviau dalyvauti buvimo pradþioje ar bûti paliktas vienas, todël esate neteisingas, nes ágaliotasis Enova partneris susitinka daugelyje didþiøjø miestø. Yra daug jø, tiesiog skambinkite arba atvykite á biurà ir papraðykite pagalbos. Laimës garantija ne tik paèiam produktui, bet ir paslaugø bei pagalbos grupei, kuri kai kuriais atvejais atrodo neákainojama.Bûdamas „enova“ programa, galite pasitikëti, kad jis atitiks jûsø apskaitos tikslus ir sutrumpins laikà, kurá praleidþiate paskutiná kartà nekentæ bûtinybæ. Investuojant á ðá projektà sutinkama su abiem santaupomis, nes jums nereikia naudoti buhalterio, o jei tai nenaudojote natûraliai, dabartinis sutaupytas laikotarpis gali bûti naudojamas kaip Jûsø vardo kûrimo modelis.