Atheminimas ir apsauga nuo thaibo

Elektrostatinio áþeminimo uþduotis yra sumaþinti degiø medþiagø sprogimo rizikà, elektrostatinës kibirkðties dislokacijos poveiká. Jis plaèiai naudojamas degiø dujø, milteliø ir skysèiø transportavimo ir perdirbimo srityje.

Elektrostatinis áþeminimas gali turëti ávairiø formø. Labiausiai ramûs ir maþiausiai sudëtingi modeliai rodomi nuo áþeminimo spaustuko ir vielos. Tvirtesni ir technologiðkai paþangesni árenginiai turi apsauginá áþeminimo stiliø, dël kurio leidþiama iðleisti arba transportuoti gaminá, kai áþeminimas yra gerai prijungtas.

https://ling-flu.eu Ling Fluent Ling Fluent - Veiksmingas greito ir veiksmingo užsienio kalbos mokymosi sprendimas

Elektrostatiniai áþeminimai paprastai imami pakroviant ar iðkraunant geleþinkelio ir keliø tanklaivius, cisternas, statines, vadinamàsias dideli maiðai arba proceso árenginiø elementai.

Pripildant arba iðtuðtinant rezervuarus su nauju turiniu (pvz., Talpyklomis su milteliais, granulëmis, skysèiais, gali bûti sukurtas pavojingas elektrostatinis krûvis. Jø kûrimo ðaltinis tikrai gyvena maiðant, pumpuojant ar purðkiant degias medþiagas. Elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant ar atskiriant atskiras daleles. Elektros krûvio kiekis priklausys nuo pavirðiø, kurie lieèiasi vienas su kitu, elektrostatinës savybës. Dël tiesioginio ir greito kontakto su áþeminimo ar neuþpildytu taikiniu gali bûti sukurtas trumpas srovës impulsas, kuris bus pastebimas kibirkðtyje.Nesugebëjimas rûpintis kibirkðèiø iðleidimu gali uþsidegti alkoholiø ir oro miðiniu, kaip liudija sprogimas ar didelis sprogimas. Elektrostatinis áþeminimas paðalina sprogimo pavojø dël reguliuojamo elektrostatinio krûvio.