Darbo sauga mokslas ir praktika

Sveikata ir draugiðka gerovë, taip pat þmogaus veikla nori per visà laikotarpá su centrais ir aplinka, kurioje yra laisvas momentas ir daro. Todël didelë sudedamoji dalis yra tai, kad darbo vietoje esanti ákvepiamo oro grupë ir higiena atitinka nustatytas taisykles ir kiekius. Ávairiø pramonës sektoriø plëtra pridedama prie paskutinio, kad jie auga ir reikalavimai, susijæ su vidutine, pasitikëjimu ir sveikata darbo aplinkoje. Ðie veiksniai yra susijæ su tuo, kad „ðvieþio oro“ paklausa jau tuomet, kai bus numatytos naujos perspektyvos.

Uþtikrinti gerà darbo vietø ventiliacijà dabar, pasirenkant tinkamà prietaisà, atlikite reikiamus tyrimus, skaièiavimus ir dizaino menus, kad bûtø galima atlikti tinkamà ventiliacijos sistemà. Dulkiø iðtraukimo sistemø projektavimas, skirtas didelës ámonës dulkiø ðalinimo sistemø projektavimui. Svarbiausias projekto vykdymo laikas yra ávertinti oro srauto greitá tokiu bûdu, kur terðalai yra, taip, kad bûtø uþtikrinta, jog dulkiø ar dujø dalelës bûtø tinkamai absorbuojamos tarðos ðaltinyje. Svarbiausia yra uþtikrinti pakankamà oro mainø kieká pastate pagal sanitarinius reikalavimus. Kita didelë problema tarp daugelio dizaineriø - nustatyti oro greitá vamzdynuose taip, kad jie netaptø arèiau ventiliacijos kanalø uþterðimo ir, kita vertus, maþintø triukðmo ir srauto atsparumà. Svarbiausia yra didelë átaka namuose, kai sistema veikia. Tinkamai parinktos sistemos sudedamosios dalys be pernelyg didelio dydþio gali ir gali sumaþinti eksploatacijos iðlaidas. Visos organizacijos ir filtravimo bei vëdinimo sistemos yra pastatytos pagal grieþtai apibrëþtus kiekius, nuo teoriniø pamatø ir sanitariniø reikalavimø iki patirties. Bet kuri vartotojo uþduotis & nbsp; turëtø bûti vertinama atskirai. Ámonës sukuria ir pateikia keletà sàvokø, kaip galima atkurti darbo vietas, nuo ekonominiø iki ekologiniø.