Depresijos gydymas

Ðiandien vis daugiau santuokø turi sunkumø pastoti. Þinoma, yra didelë toksinø koncentracija jûsø paèiø valgiuose. Ðtai kodël patartina atlikti atitinkamus tyrimus, pagal kuriuos bus sprendþiama, ar mes dirbame su nevaisingumu, ar tiesiog turime blogà sëkmæ.

Kaip veikia ðis tyrimas? Þinoma, reikia þinoti savo spermos pavyzdá. Tai galima gauti tiek masturbacijos, tiek ir su lytiniø santykiø metu. Dël nedidelës kainos mes ásigysime specialø prezervatyvà, kuris padës mums pristatyti spermà iki tikslaus laiko.Kas nutinka vëliau su savo sperma? Perkëlus vyksta suskystinimo procesas. Kitaip tariant, nuoseklumas sukasi nuo pusiau kieto iki kieto. Paprastai jis trunka apie deðimt minuèiø. Jis neturëtø bûti ilgesnis nei valandà. Jei tai ið tikrøjø atsitiks, mes imamës veiksmø su didelëmis sveikatos problemomis. Sperma turi bûti laikoma arti kûno temperatûros ar apie trisdeðimt ðeðiø laipsniø Celsijaus.Po viso suskystinimo apskaièiuotas spermos tûris ir vandenilio jonø koncentracija. Be to, mes tikriname klampumà perkeliant spermà ið vieno indo á kità. Tai turëtø pasiekti kaþkà toli nuo vandens klampumo.Paskutinis parametras yra visas mëginio iðvaizda. Sperma po suskystinimo turëtø bûti pilkðvai balta ir turi bûti tiesi.Patikrinimo metu verta aplankyti specializuotà centrà - Krokuvos vaisingumo tyrimà. Daugiau kitose didmiesèiuose yra gana begalinis taðkø skaièius, kur mûsø spermatozoidai turi bûti nagrinëjami atsiþvelgiant á hipotetiná jos mokëtojo nevaisingumà. Manau, kad nëra jokios prieþasties atsisakyti paskutinio, ir yra graþus bûti tikras, nei nuolatinis netikrumas.