Elektrines sprogimo pavojus

Lenkijoje kiekviena ðeðtoji pora turi problemø su savo ðeimos iðplëtimu naujam palikuoniui. Jei ilgà laikà taip pat kovojate su ðia problema, nedelsdami kreipkitës á specialistà. Kaip didþiausia nevaisingumo diagnozë gali greitai iðspræsti mûsø senà problemà. Kuo daugiau jie yra jaunesni, tuo didesnë tikimybë iðgydyti ligà. Jis neskaito prieþasties, todël atidëti apsilankymà vëliau, nes kiekvienà dienà yra priemoka.

Jau dabar jau galite kalbëti apie nevaisingumà, jei asmuo nëðèia po vieneriø metø neapsaugotos lyties. Èia kalbame visiðkai apie reguliariø santykiø veikimà, kelis kartus per savaitæ. Dël daugelio porø vestuviø yra gráþtamasis mechanizmas ir jis gali bûti iðgydytas, taèiau principas yra tinkamas vertinimas ir gydymas. Prieðingai, nevaisingumas yra pakankamai skirtinga liga, nes paskutinis mechanizmas yra negráþtamas. Dabartinës sëkmës atveju kiekvienas bandymas gydyti nepavyks, nes yra visiðkai træðimo. Sëklidþiø paðalinimas kliento ar gimdos vietoje sukelia visà gyvenimà nevaisingumà. Taèiau pacientai, sergantys mama arba tuos navikus, gali bûti nevaisingi. Jis turëtø bûti individo, kuris pradeda iðgydyti kai kuriø navikø, miomø, cistø, navikø, infekcijø ar uþdegimø organizmà. Sveikatos bûklë reikalauja laisvø pagrindø, leidþianèiø pradëti bet koká gydymà. Todël, pradþioje, nevaisingumo diagnozë reikalauja daug ginekologiniø tyrimø. Bet kokie gydymo metodai priklauso nuo nevaisingumo pagrindo. Ði prieþastis gali atsirasti kliento ar asmens dalis, todël pirmiausia reikia kruopðèiai iðanalizuoti bandymo rezultatus. Jei problema kyla dël moters dalies, galite pradëti gydymà vaistais. Lytiniai hormonai sintetinëje konstrukcijoje daugiausia pritaikyti. Ir narkotikø formà pasirenka specialistas. Su jais gali bûti konsultuojamasi organizuojant tabletes, injekcijas, bukalinius marðrutus arba nosies purðkimo situacijà.