Erotinis mados dou

Ðeðtadiená buvo parodyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø dozæ, kuri norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi susipaþinti su keliomis áþymybëmis, þurnalistais ir politikais.Rafinuotas ðou buvo sukurtas blogiausiu elementu, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbe buvo naudojami tik atviri ir erdvûs audiniai su spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas. Mûsø þurnalistai labiausiai domisi erdviais, spalvingais „maxi“ sijonais, visiðkai paraðytais ant nërimo. Be jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Dël paprastø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir gëlëmis.Po ðou buvo aukcionas, skirtas graþiai vestuviø suknelei, specialiai paruoðtai ðiam pasiûlymui. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus mokamos ðeimos namams. Pabrëþtina, kad prekës þenklas labai remia ávairius labdaros ir funkcinius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pasirodë parduodami kitus produktus, o kai aukciono objektas netgi buvo aplankytas kai kuriose gamyklose.Kompanijos atstovas mums papasakojo, kad naujausia kolekcija geguþës mënesá prisijungs prie biuro. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø matomos kolekcijos, iðskyrus stacionarias parduotuves.Gerai þinoma drabuþiø kompanija yra gërimas ið didþiausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, áskaitant daugumà nuostabiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienas prekës þenklas, ðis prekës þenklas raðo kolekcijas mainais su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios sëkmingos, kad net prieð atidarant parduotuvæ jie rytà pasiruoðæ su atskiromis eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinës ámonës produktai jau daugelá metø puikiai vertinami tarp klientø, taip pat ir regione, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepatenka, jau nekalbant apie gautø apdovanojimø galià ir patvirtinanèià, kad dainos yra aukðèiausios klasës.

FormexplodeFormexplode. Greitas raumenų masės padidėjimas

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai