Gaisro pavojus anglo kalba

Labai daugelyje pramonës ðakø yra labai didelë gaisro rizika. Èia kalbu ne tik apie kuro, energijos, daþø, bet ir apie cukraus ar miltø darbà. Medþiagos, kurios gali bûti garø, dujø, skysèiø, pluoðtø ir aerozoliø konstrukcijoje kartu su oru arba patys savo medþiagomis labai maloniai, taip pat gali kalbëti tarpusavyje, taip pat sukelti sprogstamøjø medþiagø.

Denta Seal

Ðtai kodël yra daug teisingumo aktø, kuriø pagrindinis projektas yra gaisrø prevencija. Pirmiausia kalbu apie Ûkio ministro 2010 m. Liepos 8 d. Potvarká dël minimaliø pasitikëjimo ir profesinës higienos reikalavimø, susijusiø su galimybe patenkinti sprogià aplinkà fone. Ðiuo teisës aktu visø pirma siekiama uþkirsti kelià bet kokiai sprogiai aplinkai. Jis taip pat mano, kad reikia uþkirsti kelià uþdegimui ir apriboti sprogimo poveiká.Labai daug veiksniø yra sprogimui atsparios sistemos, ty visa sprogimo sistema. Suteikiant draudimà aptariamoje sistemoje pirmiausia reikia paminëti sprogimo palengvinimo, sprogimo slopinimo sistemø ir sprogimo izoliacijos metodus.Membranos yra prietaisai, apsaugantys pramoninius árenginius. Jø kryptis virðija filtrø, malûnø, cisternø, rûðiavimo, smulkintuvø ar ciklonø vertæ.Ir sprogimo slopinimo sistemos siekia paðalinti aukðto slëgio susidarymà sprogimo metu. Slopinimo metodas pirmiausia susijæs su optiniu ir slëgio jutikliu, valdymo pultais, HRD cilindrais ir nerûdijanèiais antgaliais.Sprogimo izoliacijos sistema yra stilius, kurio pirmasis prioritetas yra sumaþinti sprogimo poveiká. Mes kalbame apie tokius priedus kaip atbuliniai voþtuvai, greito veikimo varþtai, sprogimui atsparûs kaminai ir didelës spartos voþtuvai.Reikëtø nepamirðti, kad sprogimui atsparios sistemos yra gërimas, atitinkantis sveikatos ir saugos reikalavimus.