Gastronomijos technologijos alkoholiai

Taip pat þinomas kaip ATEX direktyvà nauja iðvykimas yra tai, kad prioritetas pabaiga yra suderinti valstybiø nariø Europos Sàjungos teisæ apsauginiø sistemø ir árenginiø, kurie jauèiamas sprogioje metano ir anglies dulkes srityse dydþio.

Ðis principas visø pirma apibrëþia pagrindinius saugos reikalavimus, plaèias produktø sritis ir, be to, bûdus, kaip árodyti bendradarbiavimà su tam tikrais saugos reikalavimais.Svarbià veiklà ið esmës atlieka Europos standartai, detaliai apibûdinantys techninius saugos reikalavimø laikymosi árodymus. Kartu su taisyklëmis, jei produktas yra tinkamas su kiekiu, tada manoma, kad jis bus sinchronizuojamas su pagrindiniais saugos reikalavimais.Bendrieji reikalavimai, keliami potencialiai sprogiose vietovëse naudojamiems árenginiams ir apsauginëms sistemoms, yra direktyvos II priedëlyje. Èia kalbama apie bendruosius reikalavimus, medþiagø parinkimà, planavimà ir statybà, galimus uþdegimo ðaltinius, iðoriniø veiksniø grësmes, saugos átaisø reikalavimus ir reikalavimø, uþtikrinanèiø sistemos saugumà, integravimà.Vadovaujantis gairëmis, gamintojas turi paminëti, kad að uþkertamas kelias sprogiosios atmosferos susidarymui prietaisais ir apsauginëmis sistemomis, uþkirsdamos sprogios aplinkos atmosferà, slopindamas ar apriboti sprogimà.Indai ir apsauginës sistemos turi bûti tinkamai sukonstruotos taip, kad bûtø iðvengta sprogimo. Jie turëtø bûti organizuojami pagal mokslo technines þinias. Svetainës ir prietaisø komponentai turi tai padaryti saugiai ir kartu su gamintojo patarimais.Visa áranga, gynybos sistema ir aparatai turi turëti CE þenklà.Medþiagos, naudojamos árengiant prietaisus ar apsaugines sistemas, negali bûti degios. Tarp jø tarpusavyje neturi bûti jokios reakcijos, kuri galëtø sukelti sprogimà.Prietaisai ir apsaugos metodai negali sukelti suþalojimo ar naujø suþalojimø. Jie turi uþtikrinti, kad jø taikymas nesukels dideliø karðèiavimo ir spinduliuotës. Jie negali sukelti elektros pavojø, jie taip pat negali turëti pavojingø situacijø.