Higienos sistemos darbas

Kiekviena kompanija yra atsakinga uþ màstymà apie mûsø darbuotojø saugumà. Visø pirma, sakoma, kad ámonës, turinèios didelæ medþiagà mûsø darbe. Darbdavys turëtø bûti labai apsaugotas þmoniø, sëdinèiø tokiomis sàlygomis, sveikatai ir veikimui.

"2010 m. Liepos 8 d. Ûkio ministro ásakymas, atsiþvelgiant á bûtiniausius sveikatos ir saugos darbe reikalavimus kartu su galimybe dirbti sprogios atmosferos darbe" tikisi, kad darbdavys parengs sprogimo apsaugos dokumentà. Tai greièiausiai traktuoja tik ámones, kuriose degios degios medþiagos, kurios gali sukelti sprogios aplinkos atmosferà. Tokios medþiagos taip pat gali bûti skysèiai, dujos, taip pat smulkiai supjaustytos kietosios medþiagos, t. Y. Dulkës.

Naudojant pavojingas, degias medþiagas, su kuriomis susiduria darbuotojai, ankstyvieji kambariai laikomi potencialiai sprogiais. Jei jie jau nurodyti, praðome susipaþinti su ministrø nurodytu adresu.

Tai yra apie tai, kokius dokumentus darbdavys turëtø daryti. Reglamento 4.4 punktas rodo, kad jis atitinka visà rizikos ávertinimà, kuris yra susijæs su galimybe patenkinti sprogià atmosferà darbo aplinkoje. Todël yra vadinamasis "rizikos vertinimas", kuris apima, be kita ko, papildomus elementus:

a sprogios atmosferos tikimybë;b galimà sprogiosios atmosferos atsiradimo laikà;c tikimybë, kad uþdegimo ðaltiniai, pvz., elektrostatiniai skysèiai, atsiras ir taps aktyvûs,d árenginiai, medþiagos ir miðiniai, kuriuos naudoja darbdavys,tarp jø vykdomi procesai taip pat veikia vienas kità,e numatomo galimo sprogimo poveikio dydis.

Svarbu atsiþvelgti á gretimus kambarius, kurie gali veikti bet kokiu bûdu, susijusiu su angomis su potencialiai sprogiomis sritimis, netgi vëdinant. Pavojaus atveju abu jie nebus saugûs.

Pasibaigus visiðko rizikos ávertinimui, privalomasis darbdavys kartu su reglamento iðimtimi taip pat turi teisæ á sprogmenø apsaugos dokumento darbà.

Apsaugos nuo sprogimo dokumentas turëtø bûti sudarytas ið keleto svarbiø daliø, pateikiamas dalykø sàraðas ir darbdavio pareiðkimai apie asmens þodþius. Dël pirmøjø elementø dokumento yra: a potencialiai sprogiose atmosferose ir uþdegimo ðaltiniø sàraðà, priemoniø apraðymas, kad bûtø iðvengta sprogimo, ið á dokumentus, apraðymas degiø medþiagø, vertinant sprogimo pavojus, sprogimo galimø scenarijø, taip pat patvirtinantys dokumentai datas renovacija. Apsaugos nuo sprogimo dokumente taip pat turëtø bûti árenginio grafika ir planai.

Norint parengti teisingai nurodytus dokumentus, verta naudotis specialistø paslaugomis. Svarbiausia yra sveèiø buvimas ir sveikata, todël verta uþtikrinti, kad jie gerai atliktø rizikos vertinimà.