Informacijos saugumo standartus

Svarbus ekonominio vaidmens klausimas yra rûpestis dël teisës aktuose nustatytø normø, susijusiø su ástatymo ar reglamento reikðme, laikymosi. Pagrindinis pripaþinimas taip pat yra Europos Sàjungos teisës aktai, kurie Lenkijos pasaulyje veikia visapusiðkai. Pavyzdþiui, ATEX direktyvoje verslininkams reikia uþtikrinti tinkamà techniná árenginiø lygá zonose, kurioms gresia sprogimas.

Todël nëra lengvos problemos, nes maðinos, atitinkanèios ðiuos reikalavimus, nëra pigiausios, o daugelis ámoniø ir gamyklø iki ðios dienos naudoja prietaisus, kuriuos galima pakeisti antikvariniais. „Atex“ árenginiai yra technologiðkai paþangûs árenginiai, turintys gerus ATEX patarimus, kurie leidþia mûsø sveèiams uþtikrinti aukðtà saugumo lygá. Jis neslëps, kad visiems pramoninës parduotuvës savininkams ðis klausimas turëtø bûti pats veiksmingiausias. Verta paminëti, kad darbdavys prisiima asmeninæ rizikà, kad darbuotojas nelaimingo atsitikimo atveju turës patenkinti socialinius darbuotojo poreikius. Tai nëra jaunos sumos, todël daugelis jø neturi. Visø pirma, ðios informacijos sàlygø pritaikyti árenginiai bus puiki investicija jau daugelá metø. Jos turëtø gauti aiðkias pajamas dabar pagrindiniuose vartojimo mënesiuose. Jo dëka sugebësime sumokëti skolà, kurià patyrëme dël ðiø maðinø pirkimo. Verta paminëti, kad „Atex“ direktyva buvo sëkmingai ádiegta á tinkamà sistemà ir prasideda kiekviena gamybos ámonë. Kiekvienas turi prisitaikyti prie savo reikalavimø, taip pat pakeisdamas senus prietaisus didþiausiu greièiu. Verta prisiminti, kad jei jûs nesilaikysite ðio reikalavimo, jums gali kilti rimtø finansiniø nuobaudø, kurios labai sumaþins mûsø ámonës biudþetà. Verta galvoti apie tai anksèiau.