Informacines sistemos ir it sistemo skirtumai

Daugelis mûsø ámoniø specializuojasi IT sistemø, skirtø maitinimo ir vieðbuèiø bei restoranø punktø valdymui, pardavimui ir plëtrai. Kalbant apie verslo veiklos bûdà, yra sprendimai maþam butui, taip pat ir didesniam restoranø tinklui. Rezultatai bus suskirstyti á santykius arba turime veikti su & nbsp; kavinë, picerija, vieðbuèio restoranas ir galbût greitas aptarnavimo namai. Gastronomijos organizmai populiarëja dar labiau. Vis maþiau ir maþiau mes galime gauti gastronomijos straipsná, kuris nëra pardavimo palaikymo programinë áranga.

„POS“ sistema yra vienoda tarp moderniausiø & nbsp; programø, skirtø maitinimo ástaigai. Ilgais Lenkijos miestais yra ágaliotø atstovø tinklas. Be to, jie siûlo aptarnavimo taðkà ir paslaugà tiek Lenkijos vienetams, tiek tiems, kurie savo struktûros ar franðizës metu turi daug gastronominiø problemø visoje Lenkijoje.

Èia pateikiamas maitinimo ástaigos IT infrastruktûros modelio pavyzdys:

Jis yra sukurtas taip, kad komponentø moduliai leistø vartotojui maksimaliai pasinaudoti. Jø integracija ir knygø apie paprastas duomenø bazes padidina efektyvumà, gerina klientø aptarnavimo kokybæ, lengviau ataskaitø teikimà ir vieneto skaièiavimà, nepriklausomai nuo to, ar yra viena restoranø ar restoranø grandinë.

Paskutiniame etape mes sàmoningai nenurodysime programos, kuria remsisime vienu klientu. Darome prielaidà, kad produkcijà palaiko kombinuota sistema, kuri suteiks tiek padavëjo, tiek baro paslaugà, kai ir bet koks sandëlio valdymas. Priklausomai nuo ágyvendinimo, programa gali dirbti su jutikliniu terminalu, su magnetiniu korteliø skaitytuvu, padavëjo èekiu, svarstyklëmis, kuponu ir vekseliais spausdintuvu, fiskaliniu spausdintuvu, stalèiu, gërimø dozatoriumi ir pan. Viskas veikia pagal MS Windows operacinæ sistemà, vietinëje statyboje tam tikroje vietoje naudojant standartinæ kompiuterinæ árangà.