It ir teleinformatikos sistema

Bendrovës sëkmë, netgi esant dideliam darbo krûviui, yra visiðkai neaiðki. Svarbiausia pasiekti tam tikrus tikslus ir realizuoti gerus produktus yra naudinga bet kuriame etape. Norëdami já nusipirkti, turite sekti visus procesus, kurie patenka á ámonæ. Dabartiniais laikais bûtina, kad vyriausybë gautø technologiniø sprendimø, kurie ne tik palengvintø kasdiená ámonës darbà, bet ir efektyviai valdytø savo iðteklius.

ERP IT sistemos naudoja efektyvaus viso ámonës iðtekliø valdymo planavimo metodà. Tai reiðkia, kad tam tikri duomenys apie ámonës veiklà, dëka susitikimo specialioje duomenø bazëje, gali bûti nuolat kontroliuojami. „Enova“ programa yra technologinis sprendimas, kuris yra labiausiai paplitæs sprendimas rinkoje. Visa sistema palaiko ðiuolaikiðkà verslo vykdymo bûdà dël iðplëstø galimybiø iðlaikant intuityvø valdymà. Viskas ámanoma, nes programinës árangos modulinës charakteristikos, kurias galima laisvai iðplësti naudojant ðá árenginá, atitinka jûsø poreikius. Þmogiðkøjø iðtekliø modulis ir darbo uþmokestis vyksta teigiamam personalo ir darbo uþmokesèio procesø valdymui kai kuriems darbuotojams. Ið pakeitimø Apskaita yra skirta finansinëms paslaugoms. Prekyba ásigys visapusiðkus pirkimo ir pardavimo uþsakymus. CRM skirtas palaikyti ryðá su þmogumi. „Workflow“ modulis leidþia koordinuoti ávairiø ámonës padaliniø veiklà, o „Business Intelligence“ yra itin specializuota analitinë priemonë, kuri naudoja surinktus pajëgumus optimizavimo pagrindu.Ágyvendinant iðsamø valdymà, pavadinimas nukreipiamas á tam tikrà programà. Tokiø programø kaip „enova“ privalumas yra jø pritaikymas modernaus kliento poreikiams. „Enova“ atnaujinimas automatiðkai seka & nbsp; po to, kai klientas sutinka. & nbsp; Sistema yra judri, todël ji gali bûti valdoma ið þiniatinklio narðyklës, taikymo lango arba netgi naudojant iðmanøjá telefonà, kuris ið esmës atitinka ðiuolaikinio verslininko lûkesèius.