Kasos aparatai novitus brest

Nors uþ grynøjø pinigø poreikis registruoti NOVITUS Deon ekonominiø projektø apima dar labiau suklestës minios verslininkams ant kurios galima pagal taikytinas nuostatas paskutinio paðalintas ið pareigos.

Dël tokio atleidimo gali bûti prarasta apie 100 000 Lenkijos mokesèiø mokëtojø. Nuo 2015 m. Kovo 1 d. Pareiga naudoti ðiuos prietaisus, be kita ko, taikoma mokesèiø mokëtojams, teikiantiems paslaugas automobiliø remonto, kirpyklø, kosmetikos, maisto paslaugø, teisiniø paslaugø, mokesèiø konsultacijø ir gydytojø srityse. Kas taigi neturi skaièiuoti kasos? Be kitø dalykø, jos tam tikroms veiklos rûðims taiko iðimtis. Mokesèiø mokëtojas, atliekantis subjekto iðleistà darbà, neprivalo jø áraðyti á fiskalinæ sumà. Kas nereikalauja kasos: paslaugø ar paslaugø teikimo transliavimo paslaugø, elektroniniø paslaugø, paslaugø, susijusiø su þemës ûkiu ir gyvulininkyste bei veisimu, elektra, garais, dujiniu kuru, vandeniu gamtinëse perspektyvose, paslaugos, susijusios su atliekø surinkimu, iðskyrus pavojingos, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø surinkimu, paslaugos, susijusios su atliekø apdorojimu, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø apdorojimu, paslaugos, susijusios su radioaktyviøjø atliekø ðalinimu, geleþinkeliu, vieðuoju ir priemiestiniu transportu, paðto ir pasiuntiniø paslaugomis, pagalba maistu, vieðbuèiø teikiamos paslaugos , moteliai ir sveèiø namai, telekomunikacijø paslaugos, interneto paslaugos, ekonominës ir draudimo paslaugos, turto valdymo nuoma, pagalba, susijusios su nekilnojamojo turto rinkos eiga, notarø veikla, paslaugos, susijusios su uþsakymø tvarkymu, administracinës paslaugos vieðosios paslaugos, archyvø paslaugos, narystës organizacijos, ekstrateritoriniø agentûrø ir sistemø teikiamos paslaugos.

Mokesèiø mokëtojai, atliekantys labai iðvardytus elementus, gali papildomai naudoti objektà. Atleidimas yra susijæs su mokesèiø mokëtojo pardavimo struktûra. Jei apyvarta ið darbo, paminëto ankstesniais metais, buvo didesnë nei 80% visos apyvartos, mokesèiø mokëtojas gali apmokëti ið kasos aparatø ið viso pardavimo.