Kasos aparatas jpk

Fiskalinis kasos aparatas, vadinamas kasos aparatu, kaip automobilis, turi bûti reguliariai koreguojamas. Nors ðioje byloje ði perþiûra turi bûti atlikta ne vëliau kaip per dvejus metus nuo neseniai atliktos perþiûros ar fiskalizavimo. & Nbsp; Kasos aparato apþvalga, kriziø kaina svyruoja nuo 100 iki 200 PLN su prieiga.

Pareiga perþiûrëti kasos aparatus yra susijusi su atitinkamais teisës aktais. Dvejø metø kasos aparatø perþiûros teisinis pagrindas yra § 7 dalis. 1 punktas 6 kartu nuo 16 paragrafo 1 dalies. Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Potvarkio 1 nuostata dël kasos aparatø naudojimo sàlygø. Vadovaujantis ástatymais, konkreèiau - Baudþiamojo kodekso 61 straipsnio 3 dalies nuostatomis, kasos patikrinimo nevykdymas ar netinkamas atlikimas yra matomas, kai knyga yra neteisingai atlikta ir gali bûti skiriama bauda uþ mokesèiø paþeidimus. Vis dëlto pigesnis variantas kiekvienoms dvejø metø perþiûrai yra já ágyvendinti kasmet. Numatant registruoti kasos aparatus, vis tiek turëtume apsvarstyti galimybæ nustatyti tinkamà datà, kurià sukelia mokesèiø ástatymo platforma. Kartu su menu. Ðio ástatymo 12 straipsnio 3 dalis, geguþës mën. Nurodyti terminai uþdaromi einamojo mënesio paskutinës dienos dienà, atitinkanèià pradinæ termino dienà, o praëjusio mënesio praëjusios mënesio dienà nebuvo tokios dienos.

magneto 500Magneto 500 - Natūrali kojų procedūra ir veiksmingas būdas vaikščioti!

Ápareigojimas priþiûrëti kasos patikrinimo datà tenka aptariamam fiskaliniam kasoje. Savininkas turëtø informuoti techninës prieþiûros specialistus apie tokios perþiûros bûtinumà per dvejus metus nuo naujo patikrinimo. Kasos tarnautojas, gavæs fiskalinio registro sudarymo dienos 5 dienø laikotarpá, privalo atlikti privalomà kasos aparato techniná patikrinimà (kasos aparatø atveju - ástatymo 31 straipsnio 4 dalis.

Kasos aparato techninës bûklës perþiûra visø pirma turëtø patikrinti visø tikrinimo plombø bûklæ, bûsto bûklæ, fiskaliniø dokumentø suprantamumà, darbo programà, veikimo teisingumà, atminties bûklæ ir baterijø bûklæ.Siekiant iðvengti mokesèiø inspekcijos nuobaudø, mokesèiø mokëtojas turëtø patikrinti kasos patikrinimo datas.