Kasos aparato apareigojimas nuo 2015 m

Daugelis þmoniø naiviai tiki, kad studijø baigimas yra pakankamas, kad darbdavys galëtø samdyti mus, kad iðsaugotume savo svajones. Nieko daugiau negerai! Daugelyje pasiûlymø daþnai yra skausminga frazë: „Mums reikia dviejø (trijø, keturiø metø karjeros renginiø teisinga padëtimi.“ Taigi, kà mes galime padaryti? Leiskite man ir atgal pasitraukti á praktikà nepatenkanèioje profesijoje? Nebûtinai.

Be abejo, tai, kad jûsø svajoniø kryptimi vyksta tyrimai, bus potencialaus darbdavio vietinës sàskaitos pliusas. Þinoma, vienas pliusas yra labai maþai. Kitas þmogus gali rûpintis, stengdamasis kelis mënesius staþuotis korporacijoje, turintis profesionaliø pozicijø ádomias pozicijas. Nors ðiam projektui mes negauname per daug pinigø, ypaè ámanoma, kad mes turime tai padaryti labdaros tikslais, taèiau áraðas su keliais mënesiais staþuotëje paþvelgia á CV daug daugiau nei „pati studija“.

Kitas pasiûlymas visiems, kurie pasirinko konkretø savo kelio kelià, yra galimybë uþbaigti ávairius kursus ir mokymus. Þinoma, jam reikia skirti savo laikà ir daþnai finansines iðlaidas. Vis dëlto galime pareikðti, kad gerai pasirinkti kursai ir pokyèiai suteiks mums kità pliusà ið kito darbdavio. Visos ðios mokymosi situacijos turëtø bûti gerai patikrintos pagal organizacijà (kas, kur, kurioje sistemoje mokymas vyksta, Ir iðskirtinës (kokios temos aptartos kurso metu, ar jose yra ádomiø klausimø, kiek ámanoma, kokie komunikacijos metodai naudojami ámonëje arba mokymo ámonë. Þinoma, dar nepakanka vienos ugdymo formos. Net ir prasidëjus svajoniø verslui, turime atsiþvelgti á tai, kad beveik visi savininkai nori ið savo darbuotojø taip vadinti mokymàsi visà gyvenimà arba nuolatiná tobulinimà.

Jei laikotës tø laimingø þmoniø, kurie gavo svajoniø darbà, grupë, jûs tikriausiai bûsite kupini entuziazmo ir veiksmø. Savo veiklà atliksite plaèiai suvokdami, kaip, deja, lengviau patekti á idealià padëtá. Tuomet, be jokios abejonës, jokie kursai ar instruktavimas jums nebus problema, ypaè jei uþ mokestá uþ save patys bus vadinami jûsø darbo dalimi.