Kasos gydytojas

Mes susitinkame su kasos aparatais bet kurioje parduotuvëje ar prekybos centre - þodþiais, kuriuose vykdoma maþmeninë prekyba. Taèiau nuo pat pradþiø. Kas yra mokesèiø kasos aparatas?

Fiskaliniai kasos aparatai, kitaip þinomi kaip kasos aparatai, nenuostabu, kaip elektroninis patiekalas, kurio dëka galime uþregistruoti apyvartà ir gero mokesèio bei PVM sumà, atsirandanèià dël maþmeninës prekybos. Pasaulyje yra fiskaliniø árenginiø, neturinèiø fiskalinës atminties, o informacija apie pirkimus suvokiama iðorinëje saugomoje atmintyje.

Dabar Lenkijoje kasos aparatai turi fiskaliná sàmoningumà apie OTP (vienkartinio programavimo vertes, kurios yra þinomos pagal unikalø numerá, kuriame grynosios ir mokesèiø sumos áraðomos pardavimo dienos pabaigoje. Þinoma, uþregistruojama bendra mokesèiø ir bendrøjø kainø suma.

Kasos aparatø padalinys.Dël kasos árengimo skaièiuojamos tipiðki elektroniniø kasos aparatø kasos aparatai (ECR, kurie:- bendradarbiauti su kompiuteriais;- jie yra fiskaliniai spausdintuvai;- jie yra kompiuteriniai kasos aparatai;- POS / EPOS sistemos (pardavimo vieta / elektroninë pardavimo vieta;- jie yra kasos terminalai.

Sistemos, kurioms naudojamos sumos, taip pat atitinka pirmas dvi sistemas:- savarankiðkos sistemos (kasos aparato darbo programa ir taikymo programa gaunama kasoje, pavyzdþiui, POS, ECR, pilnas PLU prekiø bazë, kodø sàraðas, prekiø pavadinimai, priskirti PTU mokesèiø tarifø raidþiø simboliais (taip pat produkto mokesèio pagalba;- kompiuterinëmis sistemomis (ði problema neturi skaitmeninës klaviatûros, taèiau fiskalinis spausdintuvas turi keletà mygtukø, skirtø kasdieninei fiskalinei ataskaitai spausdinti. Paskutinës kasos pardavimai ádiegiami naudojant kompiuterio programinæ árangà, kuri taip pat valdo fiskaliniø nurodymø rinkiná.

firma