Kasybos dulkio surinkejas

Norint ásigyti pramoniniø dulkiø surinkëjø, verta þinoti, kad tokiø dulkiø kolektoriø yra nedaug. Pirmasis pramoniniø dulkiø surinkëjø tipas yra nusodinimo kameros. Jie yra dabartiniai gravitacijos dulkiø kolektoriai. Dulkiø dalelës, patekusios á tokio dulkiø surinktuvo vidø, esant gravitacijai, nukrenta á vienà dulkiø surinktuvo dugnà, o iðvalytos dujos, kurios yra patogesnës, iðsiskiria ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbus ðio tipo dulkiø surinkëjø privalumas - galimybë iðskirti karðtàsias dulkes.

Kitas pramoniniø dulkiø surinkëjø tipas yra inerciniai kolektoriai. Jie nustato, kad tokie patiekalai populiarûs operacijoje taip pat naudojami labai supaprastinta konstrukcija. Taèiau reikia pasirûpinti, kad jø veiksmingumas nebûtø realus. Taigi ilgesnëse gamybos parduotuvëse jie neveikia.Filtrø kolektoriai yra skirtingas stilius. Ðioje formoje filtruoti dulkiø surinkëjai veikia, kad uþterðtos dujos yra nukreipiamos tinkamais audiniais. Dabartinë tarðos forma lieka ant audinio, o iðvalyta dujos tæsiasi. Tokie dulkiø surinkëjai turi daug greito efektyvumo. Taigi, jie susirenka á spartesnes gamybos ámones.Verta rûpintis, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas bûtø nurodytas bet kurioje darbo vietoje, kurioje transliuojami bet kokie oro terðalai. Taèiau verta atkreipti dëmesá á tai, kad tokie ekonominiai dulkiø surinkëjai yra labai jûriniai, todël turëtume pritaikyti savo dulkiø surinktuvà pagal verslo skoná. Tai turëtø bûti perskaityta apie tinkamus tokiø dulkiø surinkimo árenginiø parametrus, kad galiausiai bûtø galima teisingai nuspræsti, kuris ið jø turëtø nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai visø pirma skiriasi nuo valymo efektyvumo. Taigi ðie dulkiø kolektoriai, kurie yra ðiek tiek svarbesni, yra daug efektyvesni. Svarbiausia yra prieð pramoniniø dulkiø surinkëjø ámonæ. Verta atkreipti dëmesá á iðbandytas ámones, kurios gauna naudos ið gerø atsiliepimø. Paskutinëje procedûroje mes tikrai nepavyksime ásigyti pramoninio dulkiø surinkimo.