Kolposkopija nfz gdynia

Kolposkopas yra optinio árenginio, naudojamo kolposkopiniame tyrime, kompanija, kuri priklauso nuo gimdos kaklelio pavirðiaus, apatinës jo kanalo dalies ir makðties bei vulvos. Deja, praëjusiame amþiuje kolposkopija daþniausiai buvo nepakankamai ávertinta ir naudojama kaip sunkus ir subtilus tyrimas, o ne objektyvus. Taèiau ðiandien galima pastebëti radikalius pokyèius, susijusius su kolposkopiniu tyrimu, kurio reikðmë padidëjo dël to, kad gimdos kaklelio patologijos diagnozëje atsirado precedento neturintis vystymasis.Kolposkopija leido greitai nustatyti ginekologines anomalijas ir priimti tinkamus sprendimus dël gydymo. Kolposkopija leidþia nustatyti ikiklinikines gimdos kaklelio vëþio formas, o tyrimas ðiuolaikiniame etape reiðkia visiðkà vëþio gydymà. Kai dabar sakoma, profesionalus kolposkopas padeda ne tik pasyviam stebëjimui, bet ir gimdos kaklelio diagnostikai numatomiems neoplastiniams pokyèiams. Kolposkopinis tyrimas leidþia tiksliai atpaþinti erozijos sunkumà ir ávertinti, ar turime padaryti pakeitimà, kuris ið tikrøjø kenkia moters sveikatai.Specialaus gydytojo, kuris naudoja kolposkopà, taip pat gali bûti naudojamas wulvoskopijai, t. Y. Vizualiam iðoriniø lytiniø organø patikrinimui. Naujasis kolposkopuose naudojamas metodas ið esmës paðalino diskomforto problemà pacientams, kuriems atliekama kolposkopija. Sudëtinga elektronika, naudojama ðiuose optiniuose árankiuose ir pantografuose, leidþianti atlikti paprastà daugialypá judëjimà, atliko testus, naudojant kolposkopà, lengvai ir plaèiai, ir taip paðalinami visi ankstesni nepatogumai. Be to, dauguma ðiandieniniø kolposkopø taip pat gali bûti aprûpinti skaitmeniniais tikslais, kurie leidþia keisti studijø eigà arba padaryti skaitmeniná archyvavimà elektroninëse laikmenose.