Komercine bendrove ares

Maþesnes prekybos ámones reglamentuoja jø paèiø ástatymai. Todël jose rekomenduojama ne daug kitø kompiuteriø programø nei suaugusiøjø maþmeninës prekybos tinklams. Maþesnës parduotuvës paprastai kenèia nuo keliø maþesniø asortimentø, maþesniø plotø, ádarbina kelis darbuotojus, o svarbiausia - jose nenagrinëjamos bendrosios prekybos greitøjø geleþinkeliø tinklais taisyklës.

Ðtai kodël ðie maþø privaèiø parduotuviø savininkai gali atlikti nedidelius parduotuvës turinio koregavimus, pavyzdþiui, pagal mûsø nuomonæ pristatyti akcijas.

„Mini Market“ programaVietos parduotuvëms skirta „Mini Market“ programa yra puikus sprendimas maþoms komercinëms ámonëms. Jis leidþia efektyviai valdyti parduotuvæ, apsaugoti jo saugojimo lygá ir nuolat atnaujinti visus lauko darbø pakeitimus. Tokia programa leidþia efektyviai atimti ið perkamø prekiø bûklæ ir pristatyti naujus vaisius bei modernaus modelio modelá. Dël tokiø idëjø maþos parduotuvës vis dar gali pristatyti savo lojalumo projektus ir nuolaidas nuolatiniams klientams.

bioveliss tabsBioveliss Tabs veiksmingi ir pigūs lieknėjimo lopai

ÁrangaYpaè svarbu galvoti apie kompiuterizavimà, kai vykdote parduotuvæ. Tai leidþia sumaþinti tokios parduotuvës darbuotojø iðlaidas, nes dauguma veiksmø yra atliekami per kelias minutes per kompiuterá. Pavyzdþiui, produkto kaina baigiasi brûkðninio kodo skaitytuvu, o kaina traukiama á kompiuterá, o vëliau parsisiunèiama ið kompiuterio integruoto skaitytuvo. Tai reiðkia, kad neuþdëkite etikeèiø su mokesèiais uþ kiekvienà produktà, o tada pasiliekate bet koká atðaukimà, jei rizikuojate padaryti klaidà, kai paliesite jà fiskaline suma. Negalima paslëpti, kad net vidutinio dydþio parduotuvëse toks kompiuterizavimas toli graþu nëra praktiðkas ir suteikia patikimà verslo elgesá.