Kompiuterio programos kasos aparatas

Ðaldymo gabalø plokðtelë yra viena ið artimiausiø ir graþiausiø idëjø kuriant skanius uþkandþius. Jei mes pasikvietëme savo darbuotojus vieni kitiems, mes neþinome, kà juos priimti, mes galime pagaminti patrauklià ieðkanèià plokðtelæ su ðalta mësa.

iðdëstymasGeriausia plokðtelë nustatoma, kai ant jo iðdëstytø vaisiø yra skirtingi atspalviai ir modeliai. Namuose mes galime sukurti grieþinëliø ir apvaliø grieþinëliø gabalø. Taèiau svarbu, kad atskiri grieþinëliai sukurtø graþià kompozicijà. Mes galime pasirûpinti, kad grieþinëliai bûtø iðdëstyti ið eilës tokia forma, kad kiekvienas ritinys bûtø svarbus. Taèiau ádomesnis sprendimas - subtilesnis sprendimas - sukurti pleistrus gëliø pavidalu. Nusiuntæ jiems teisingà formà, tiesiog ádëkite juos á dantø krapðtukà.

estetikaSûdytos mësos plokðtë turi bûti tvarkinga, kuri bus skoninga ir gera. Visi grieþinëliai turëtø bûti supjaustyti tolygiai ir plonais aðtriu peiliu arba specialia áranga, kuri tikrai turi pleiðto pjaustyklæ. Deðrø gabaliukus galima nupjauti ástriþai ir nusipirkti ðalia ritiniø.

KitosMësos lëkðtëje mes taip pat galime suorganizuoti alyvuoges, sûrius, kokteiliø pomidorus ir salotø lapus. Vis daþniau yra ðparagø ritinëliai arba ádaryti á juos. Jis gali bûti dedamas su kiauðiniø pasta, pipirais, krienø kremu, garstyèia arba pestu. Puikus papildymas tokiais ritiniais bus laðiðø ir þoleliø kremas. Jei, kaip priedas, renkamës sûriu, verta skoná pritaikyti prie deðros skonio. Ðtai kodël turëtumëte patiekti karðtus, prinokusius sûrius pagal subrendusius ðaltkalvius, tokius kaip Parmos kumpis arba chorizo deðra.

stiprûs gërimaiPaprasti mësos uþkandþiai idealiai parenka baltà, sausà vynà. Jei mûsø siûlomos mësos skonis yra maþas, verta ant stalo uþdëti sausà raudonàjá vynà. Ádomus sprendimas yra tarnauti ðvelniems ðaltoms mësoms su baltuoju vynu, tada grieþtesniais, áskaitant sûrá, kuriam geriausiai tinka raudonasis vynas, o lapø ir laðiðiniø ritiniø su roþiniu vynu kraðtu.