Lg l fino jutiklinis ekranas

VarikosetteVarikosette Veiksmingas būdas gražioms ir lygioms kojoms be varikoze

„GASTRO POS“ yra programa, leidþianti pardavinëti stiprià ir intuityvià, sukurta per maþai judant per jutikliná ekranà. Kaip labai plaèiai paplitæs vieðojo maitinimo vietos planas, jis nagrinëja didelæ svarbiausiø restoranø vadovø svarbà. Jo intuityvus darbas dirba padavëjø gamyboje, o vienas palengvina naujø þmoniø mokymà.

Dël labai malonaus, intuityvaus darbo, jam nereikia vertingø ir daug laiko reikalaujanèiø treniruoèiø, o itin populiarus jutiklinio ekrano naudojimas kartu su dideliu funkcijø diapazonu bus labai tinka jiems maþame, viename bute ir gastronominëje grandinëje.

Individualus funkcijø pasirinkimasDidelio darbo ir moduliø dëka „GASTRO POS“ yra ypaè paþeidþiama sistema, kurià mes pateksime á rinkà. Priklausomai nuo vietovës profilio arba yra baras, baras ir net restoranas, galite tinkinti ir tinkinti pasirinktis, kurios bus bûtinos jûsø poreikiams.

saugumasSveèiai, prisijungæ prie programos, ávesdami unikalø kodà, pirðtø atspaudà ar magnetinæ kortelæ, leidþia visiðkai stebëti savo darbo laikà ir jo sukurtà poveiká. Priklausomai nuo pozicijos, taip pat galite nustatyti parinkèiø vaizdà, kad bûtø pritaikytas prie padalinio autoriteto, pvz., Padavëjas mato tik pardavimus, vadybininkas mato pardavimus ir sàskaitas faktûras, savininkas turi prieigà prie visø galimybiø. „GASTRO POS“ leidþia sumaþinti patalpø praradimà ir padidinti pelnà. Pos gastro programa taip pat palengvina gastronomijos atsiskaitymo paslaugas.

Programos privalumai:

jutiklinio ekrano palaikymas su keliais paspaudimais;ekrano pritaikymas individualiems poreikiams;sàskaitø faktûrø ir pavedimø kontrolë;skaidriai suprojektuotas iðkaulinëjimo ekranas;vaizdinis kambario pristatymas;padavëjo atsiskaitymas bet kuriame etape;taupyti darbo laikà;jokiø sunkumø keisti patiekalus;susitarimas su virtuve;uþsakymø ir sàskaitø patikrinimas;lanksti kainø formavimas;nustatytø nuolaidø kontrolë;bendradarbiavimas su vieðbuèiø planais ir specialiøjø operacijø árenginiais.