Mathas kasos aparatas

Ðiandien daugelis lenkø dirba uþsienyje, todël jiems reikia dokumentø, iðverstø á anglø kalbà. Ir daugelis savo kompanijø, þaidþianèiø tarptautinëje aplinkoje, reikalauja, kad kandidatai á gamybà pateiktø savo CV uþsienio stiliaus, daþniausiai anglø kalba. Lenkijoje beveik në vienas kandidatas á darbà neturi profesionaliai iðverstø ádarbinimo dokumentø. Todël svarbu patikëti CV vertimà specialistui.

Daugiausia Lenkijoje raðome CV arba motyvaciná laiðkà, retai suteikiame jam vaidmená, susijusá su þmogiðkiesiems iðtekliams. Taèiau paprastai yra paskutinë klaida, kuri mums kainuoja prarasti darbà. Nors komunikaciniu laikotarpiu þinome anglø kalbà, mes nesprendþiame specialaus, specializuoto þodyno, kuris daþnai pasireiðkia ádarbinimo tekstuose. Nors mums atrodo, kad mes darome gerai, frazës, kurias mes vartojame gimtoji kalba, skamba blogai, dirbtinai, ið karto netinkamai raðo tekstà, nes þmogus, kuris kalba tam tikra kalba nuo gimimo, niekada sakë. Tam reikia prisiminti apie atitinkamà kalbinæ, gramatinæ ar stilistinæ sintaksæ.Labai sunku ásigyti kalbos mokëjimo lygá, leidþiantá paraðyti savo gyvenimo apraðymà uþsienio stiliaus. Darbdaviai patvirtina, kad jø anglø kalbos stiliaus dokumentai yra didelës klaidos, raðybos klaidos, gramatinës klaidos ir lenkø sakiniø struktûros perkëlimas á tekstà. Þinoma, polius bus matomas, nes mokymasis, þinoma, yra lenkø kalba, bet gimtoji anglø kalba gali sukelti nemaþai problemø. Taip jis paprastai pablogina jo atvejá ádarbinimo procese, o kartais netgi lemia jo pralaimëjimà.Ypatingà sumiðimà sukelia trûksta CV, jei á kalbø grupæ áeiname á aukðtesná kalbos mokymà. Pusë skurdo, jei mokomës kità kalbà vienoje pozicijoje, mums nereikës dirbti natûraliu bûdu. Dar blogiau, jei pats pagrindinis reikalavimas gauti vienà pozicijà yra tai, kà vidutinë knyga turësime kiekvienà dienà. Tada CV ir stabilumo klaidos bus diskvalifikuojamos. Tada verta investuoti á specialø CV vertimà.

ðaltinis: