Medicinos it sistemos

Bet kuri ámonë, ketinanti rûpintis mûsø sveèiø plëtra, turi investuoti á jø valdymà. Ypaè svarbu, kad ámonëje ádiegta naujoviðka technika. Ðiuo metu në viena institucija negali atlikti specialiø IT sprendimø. Daþnai jose ádiegtos technologijos yra paþengusios á prieká, kad tik tinkamas darbuotojø mokymas leis jiems visapusiðkai taikyti savo galimybes.

„Erp“ sistemos jau naudojamos beveik visose srityse. Ðie metodai yra daug privalumø. Ir norintys plaèiai vartoti turëtø bûti tinkamai apmokyti darbuotojai. „Erp“ mokymai skiriami tik toms ámonëms, kurios ágyvendins arba jau ágyvendins tokio tipo sprendimus. Kvadrate yra daug tokiø kursø. Jø atranka priklauso nuo darbuotojo ir pramonës, kurioje rekomenduojama ERP sistema, pareigø. Dabartiniai kursai skirti ámonëje dirbantiems IT darbuotojams, verslo klientams, dirbantiems ið komandos, ir darbuotojams, kurie kasdien neturi prieigos prie naujausios programinës árangos, pavyzdþiui, þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojø, taèiau naudojasi kai kuriomis savo vertybëmis. Atsiþvelgiant á darbuotojo atliekamà funkcijà, mokymo intensyvumas bus kitoks. Ir tai yra IT darbuotojas, kuris ágyja minties apie serverio administravimà, kur bus paleista programinë áranga, sukuria duomenø bazes arba galvoja apie viso komplekso saugumà, ypatingà dëmesá skiriant atsarginëms duomenø kopijoms. Kita vertus, verslo darbuotojai daþnai ágis þiniø ið informacijos srauto krypties ir jø analizës. Funkcinis mokymas bus sutelktas á tam tikrus klausimus, kaip antai visi susipaþinæ su planu arba dirbdami su ámonës kalendoriumi. Investicijos á ERP sprendimà sukuriamos didelëmis sànaudomis. Todël, norint naudoti bendrà ðio fotoaparato pasirinkimà, bûtina turëti kompetentingø darbuotojø komandà. Verta paþymëti, kad mokymai gali bûti individualiai pritaikyti ámonës poreikiams.