Mokeseio patheidimus

Kolegas ið artimos ámonës uþtikrina, kad jo fiskalinis kasos aparatas yra tinkamos formos ir siûlo fiskaliná kasà uþ pusæ kainos? Neapsigaukite akivaizdþiø santaupø. Norëdami nusipirkti kasà, kuris buvo panaudotas, privalome pridëti mokesèius uþ fiskalinæ atmintá ir prarastà laikà, kad iðspræstume dalykus JAV. Ir negalësime kreiptis pagalbos dël pirkimo, á kurá áeina iki 90%!

Puiku, kad, atsiþvelgiant á naujas iðlaidas, ieðkome bûdø, kaip sutaupyti kiek ámanoma ir sukurti labai reikalingà sandorá. Mûsø biuras yra iðlaikytas ir mes vis dar teikiame labai daug darbo ar paslaugø maþmeniniams vartotojams. Grieþtuoju elementu bûtina ásigyti ir uþregistruoti kasos aparatà. Ðio árankio kaina gali ðiek tiek iðgàsdinti, o tai leidþia mums ieðkoti pigesniø sprendimø. Kolega ið aplinkos suteikia mums, kad jo fiskalinis kasos aparatas yra visiðkai veiksmingas ir gali já parduoti mums per maþa kaina? Ir kad mes pasieksime naudojamus kasos aparatus internetiniuose aukcionuose? Tokie pasiûlymai yra labai viliojanti. Taèiau prieð nusprendþiant ásigyti naudojamà kasos aparatà, apskaièiuokite visus ðansus ir pagalvokite apie tai, o tai reiðkia, kad verta.

Pigesni ir visada brangesniVisø pirma, turime þinoti, kad naudojamas kasos aparatas buvo stebimas mokesèiø inspekcijai naujam asmeniui. Kartu su dabartiniais teisës aktais negalime naudoti tokiø pinigø Lenkijos kompanijoje. Jei jà sukûriau, jis sukûrë fiskaliná nusikaltimà. Net atsiþvelgiant á taisykles, mes negalime ásigyti prietaiso tiesiogiai ið kolegos - ðioje sutartyje turi bûti tarpininkaujama gamintojo aptarnavimo padalinys. Visø pirma, fiskalinis kasos aparatas turi bûti iðregistruotas ankstesnio naudotojo. Kartu su prietaisu pardavëjas privalo mums pateikti Mokesèiø inspekcijos ataskaità, kitame - mûsø kasoje nëra nieko. Tik pateikus atitinkamus dokumentus, gamintojo aptarnavimo agentas gali pakeisti finansiná modulá ir iðspausti sumà kitam asmeniui.

Todël ásigykite pirmàjá kasos aparatà ið ágaliotø perpardavëjø. Tokios vietos, kaip „Krakow“ kasos aparatai, siûlo ne tik didelá fiskaliniø árenginiø pasirinkimà, bet ir paslaugø paslaugas.