Naujausia e52 programinae aranga

Vykdydami savo ekonominæ veiklà ir dirbdami su darbuotojais, turime aprûpinti ámonæ bûtinomis skaitymo priemonëmis. Ðiuo metu pagrindinis bet kurio prekës þenklo árenginys yra kompiuteriai. Be jø, jis tikriausiai negalës veikti. Kompiuteriai supaprastina darbà, nusipirkia automatizavimo uþduotis, taupo laikà. Taèiau pats kompiuteris yra nenaudingas. Mums reikia gerø programø.

Taèiau jis visada turi naudoti dabartinæ programinæ árangà.Bendrovë geriausiai renka integruotà programinæ árangà, kuri iðgydo individualià bendràjà duomenø bazæ ir leidþia palaikyti visus ámonës padalinius. Programa cdn optima yra tokia programa, kuri veikia „Windows“ aplinkoje. Papildomas ðio projekto privalumas yra tai, kad kompanija leidþia jums atsisiøsti nemokamà demo versijà ið cdn optima demo programos. Mes galime laimëti ið jo visiðkai nemokamai 60 dienø, parsisiøsdami programà ið ámonës svetainës arba uþsakydami já kompaktiniame diske. Atsisiøsdami demo programà, galime nustatyti, kaip planas dalyvauja darbe.„Cnd optima“ programa remiasi naujausiomis IT technologijomis. Tai prilygsta Lenkijoje veikiantiems teisës aktams.Vykdydami ðià programinæ árangà kompanijoje, mes galime labai paspartinti pardavimo procesà, nes programa paðalina atrodanèià veiklà. Programa suteikia galimybæ valdyti ir rûpintis prekiautojais. Jis neabejotinai veikia apskaitos srityje, maþina tarifus ir paðalina klaidø, atsiradusiø rankiniu bûdu, tvarkymo klaidø skaièiø. Svarbu já naudoti apskaièiuojant atlyginimà, pilnà mokesèiø deklaracijà. Jis taip pat skirtas naudoti ámonës veiklai. Naudodamiesi programa, galite atlikti iðsamià visø ámonës padaliniø analizæ. Galime priimti internetines ir neprisijungus versijas. Programa yra aiðki ir intuityvi sàsaja. Tai yra daug jautrûs, todël ji gali bûti naudojama bet kurioje, net maþiau populiarioje pramonëje.