Oro tarda lenkijoje 2015 m

Kiekvienà dienà, taip pat ir gamykloje, ir knygoje, mus supa ávairûs iðoriniai veiksniai, turintys prestiþà dël jø egzistavimo ir energijos. Be pagrindinio atleidimo, pvz., Vietos, temperatûros, aplinkos drëkinimo ir tinkamo, mes taip pat dirbame su skirtingomis dujomis. Antruoju laipsniu oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarus, bet uþterðtas. Prieð uþterðdami dulkiø odà, mes turime galimybæ neðioti kaukes filtrais, nors yra ir kitø oro priemaiðø, kurios daþnai nëra lengvai matomos. Joms daþnai patenka nuodingi garai. Daþniausiai galite juos paþinti, taèiau dël tokio modelio kaip toksiðko dujø jutiklio árankiø, kurie randa turinio daleles blogai ir praneða apie jø buvimà, todël informuoja mus apie pavojø. Deja, ðis pavojus yra labai sunkus, nes kai kurios medþiagos, kaip anglies monoksido árodymas, yra bekvapës ir daþnai jø buvimas ore sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be anglies monoksido, jie kelia grësmæ mums ir kitiems jutiklyje aptinkamiems elementams, pavyzdþiui, sulfatui, kuris sunkioje koncentracijoje yra maþas ir sukelia momentiná ðokà. Kita toksinë dujos yra anglies dioksidas, identiðkai pavojingas, taip pat amoniakas - tai dujos, tiesiogiai patekusios á kûnà ir didelæ þmoniø sveikatai kenksmingà koncentracijà. Toksiðkø elementø detektoriai taip pat gali rasti ozono ir sieros dioksido, kuris yra pavojingesnis uþ orà, ir yra pasirengæs uþdaryti teritorijà aplink þemæ - nuo dabartinës sëkmës prasmës, jei mes susiduriame su pagrindais, mes turëtume ádëti jutiklius á svajoniø vietà kad galëèiau pajusti grësmæ ir apie tai informuoti. Kitos pavojingos dujos, kurias gali laikytis detektorius, yra korozinis chloras ir labai toksiðkas vandenilio cianidas ir galimybë tirpti vandenyje, pavojingame vandenilio chloride. Tokiu bûdu turëtø bûti árengtas toksiðkas dujø jutiklis.