Oro tarda sieros ir azoto oksidais

Jis daþnai lanko, kad darbo vietoje atsirastø kenksmingø dulkiø, iðtirpintø pramoninëse, degimo dujose ar net ore. Ðios rûðies terðalai yra pavojingi tokiø butø þmoniø sveikatai. Kà turëtumëte daryti, kad þmonës neturëtø nerimauti dël gulëjimo uþterðtoje aplinkoje pasekmiø?

Geriausias sprendimas yra pramoninis dulkiø iðtraukimas. Dulkiø iðtraukimo procesas, vadinamas "dulkiø iðtraukimu", leidþia atsikratyti kenksmingø dujø, dulkiø ið darbo vietø, kuriose yra tikimybë, kad bus daromas neigiamas poveikis darbuotojø sveikatai.

Dulkiø iðtraukimo sistemos naudojamos pirmiausia ten, kur naudojamos darbo vietoje uþterðimui sausomis dulkëmis, kuriai bûdingos smulkios dalelës, kurias reikia ðalinti. Todël technologiniai dulkiø surinkëjai gali vykti energijos, suvirinimo, metalo, maisto ar farmacijos srityse. Dulkiø, kenksmingø sveikatai, metu susidaro gamybos procesai, ypaè dël medþiagø apdorojimo, kai tarp konvejeriø pilamas laisvas medþiagas. Turite þinoti, kad kai kurios dulkës yra toksiðkos gerai sistemai, o jø koncentracija turëtø bûti sumaþinta dël jø elgesio naudojant dulkiø iðtraukimo sistemas.

Kad dulkiø iðtraukimo sistemos bûtø kuo funkcionalesnës, turëtø bûti naudojamas vietinis iðtraukimas, sudarytas ið savarankiðkø ginklø, siurbimo ir karnizo, esanèiø tarðos emisijos centro þemëje. Privaloma, bûtina rûpintis nuolatiniu dulkiø klasteriø paðalinimu, o tai veiksmingai neleidþia jiems nukristi ir nusësti. Svarbi iðimtis taip pat yra jungèiø sandarumas konstrukcijoje, nes bet koks nuotëkis bus naudojamas gamykloms iðleisti, o tai turës átakos dulkiø surinkimo situacijai.

Susirûpinæ dël þmoniø sveikatos, verta investuoti á pramoniná dulkiø ðalinimà. Pramoniniai árenginiai veiksmingai paðalins visas priemaiðas, kurios gali neigiamai paveikti sistemà, o tai savo ruoþtu uþima darbo efektyvumà. Tai nereiðkia, kad pramoniniai dulkiø ðalinimo árenginiai kartais yra reikalavimas, apibrëþtas sveikatos ir saugos taisyklëmis ir standartais. Be to, jø naudojimas suteikia daug privalumø, todël verta investuoti á tokius sprendimus ir juos naudoti.