Oro tardos literatura

https://prideman.eu/lt/Man Pride - Veiksmingas erekcijos problemų sprendimas ir didesnis lytinis potraukis.

Kiekvienà dienà tiek biure, tiek uþ jos ribø mes apsupame turtingø iðoriniø medþiagø, turinèiø átakos Lenkijos likimui ir sveikatai. Be pagrindiniø sàlygø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, aplinkos drëgmë, áskaitant visà, mes vis dar galime tai padaryti su skirtingais garais. Oras, kurá kvëpuojame, neabejotinai yra ðvarus, bet dulkëtas, toli nutolæs. Mes galime elgtis naudojant dulkëmis filtruotus þaidimus, taèiau yra ir kitø priemaiðø, kurias daþnai sunku rasti. Tai apima ypaè toksiðkus garus. Paprastai jas reikia stebëti tik dël tokios formos árankiø, kaip toksinis dujø jutiklis, kuris uþfiksuoja patogenines daleles ið oro ir liudija apie jø buvimà, dël to áspëja mus apie pavojø. Deja, dabartinis pavojus yra labai þalingas, nes kai kurios medþiagos, pvz., Èadas, yra nepasiekiamos ir daþnai jø buvimas turinyje sukelia rimtà sveikatos sutrikimà arba mirtá. Be anglies monoksido, mes taip pat susiduriame su kitais jutikliais aptinkamais jutikliais, kaip H2S árodymu, kuris yra nereikðmingas didelëmis koncentracijomis ir sukelia nedelsiant paralyþius. Kita toksinë dujos yra anglies dioksidas, kaip ir minëta, ir amoniako - tai dujos, esanèios ore, bet tikros koncentracijos, kuri kelia grësmæ gyventojams. Toksiðkø medþiagø jutikliai taip pat gali aptikti ozono ir sieros dioksido kieká, o tai yra alkoholis yra pilnesnis uþ atmosferà, taip pat turi polinká dideliam ploto uþpildymui aplink þemæ - todël tik tada, kai susiduriame su elementais, jutikliai turëtø bûti puikioje vietoje, kad galëtume suvokti informuoti mus apie tai. Kitos toksiðkos dujos, kurias detektorius gali apsaugoti, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas ir lengvai tirpsta vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Tokiu bûdu mokate sumontuoti toksiðkà dujø jutiklá.