Pastoti

Daugelis moterø þino, koks yra tinkamas amþius nëðèioms moterims. Yra moterø, kurios norëtø kreiptis dël vaiko iki 18 metø amþiaus, galbût net anksèiau. Taèiau dauguma jø pirmenybæ teikia tam, kad finansinis stabilumas, tinkamas partneris, patogus gyvenimas, þodis, materialinës priemonës, kurias jie priimtø tinkamam ir patogiam vaiko auklëjimui. Be abejo, yra gera nuomonë, nes tai yra geras bruoþas. Bûtent amþius. Nors mes galime jausti psichiðkai nepasiruoðusius mokyti vaiko, mûsø kûnas gerai neþino, kaip ðis amþius yra, o vëliau viskas dar blogiau.

Biologiniu poþiûriu tinkamiausias vaiko gimimo laikas yra 18–25 metø. Anksèiau jûsø kûnas nëra gerai iðvystytas, o tai gali sukelti persileidimà ir mirusio vaiko gimimà. Vëliau, po 35 metø amþiaus, padidëja ligø, susijusiø su genetinio kodo sutrikimu, tikimybë, pvz., Kai Dauno sindromas.

Jei ieðkote tinkamo amþiaus, kad galëtumëte pastoti, tai yra biologija. Ágyvendindamas tai primena, kad dvideðimtmetës mergaitës baigia savo studijas (arba yra viduryje, tik pradeda dirbti, jos dar neturi konkretaus partnerio ir, jei kenèia, nëra tikri, ar nori likti visà gyvenimà su juo. Be to, jie nenori apriboti savo graþiø, ankstyvøjø metø per visà ásipareigojimà, ty vaiko gebëjimà. Negalima kaltinti maþø þmonø uþ tai ir atimti motinos instinktø trûkumà. Tada yra natûraliø reakcijø, kurias sukelia pokyèiai aplink mus. Todël, nepaisant to, kad biologinio laiko stebëjimas yra toks svarbus, nereikia pamirðti, kad tai ne tik lemia, ar nusprendþiame pastoti, ar ne. Visø pirma, abu bûsimi tëvai turëtø atspindëti tà patá norà turëti palikuoná. Taip pat nurodomas bent jau pagrindinis turto stabilumas ir þinios, kad nëðtumo atveju neteksime knygos. Neámanoma tai, kad asmuo sutinka sustiprinti santykius su draugu. Toks gydymas tik pablogins situacijà tarp moters ir kliento.

Gerbiamasis pone, taisyklë yra ta, kad Lenkijos organizmas mums suteikia trumpesná momentà nëðtumo atveju. Tikras dalykas yra tai, kad ið anksto pasirenku gerà ávykio amþiø, teoriðkai, tuo geriau. Taèiau tai nepadeda, kad vaikas turëtø bûti dviejø þmoniø meilës rezultatas, o ne pareigos jausmas.