Pavojingo programo android

Mes egzistuojame sekose, kai beveik visame etape laukiame ávairiø pavojø. Daþnai man atsitiko, kad dujø slëgis virðijo priimtinà vertæ. Todël bûtø padaryta sprogimo katilui, kuris sukëlë vestuves, bet tik brangiai remontuotø. Að jau þinau, kad ði strategija yra svarbi su galimybe prarasti gyvybæ, nors dauguma sveèiø neþino apie dabartinæ istorijà.

https://w-tox24.eu/lt/

Laimei, pastaraisiais laikais jis buvo objektas, pavyzdþiui, sklendës ar apsauginiai voþtuvai. Yra voþtuvo modelis, kuris atsidaro automatiðkai, kai dujø ar garø slëgis virðija leistinas vertes. Tai apsaugo nuo tokiø statybos momentø, kaip antai rezervuarø, vamzdynø ir pan., Sprogimø. Pirmà kartà jis buvo naudojamas prieðingoje XVII a. Pusëje itin áprastame árenginyje, kuris buvo slëginis viryklë.Jei atidþiai þvelgiame á paprasèiausius saugos voþtuvø modelius, matome, kad tai tik trapi plokðtë, kuri sunaikinama, kai dujos praeina per leistinà slëgá.Deja, labai daþnai vienas ið sklendþiø buvo kepamas. Tai buvo neáprasta, kad vartotojas neþinodami ádëjo árenginá. Todël labai greitai buvo naudojami du nepriklausomi voþtuvai, paprastai ákiðti á prieðingus prietaiso galus.Ðie voþtuvai buvo reguliariai montuojami garo varikliams. Tai neleido staigiai padidinti transporto priemonës galios bloko slëgá. Tai grasino sprogti, o tai gali sukelti visø keleiviø mirtá.Turiu galimybæ, kad domina skaitytojus apie saugos voþtuvus. Kiekvienas, kuris perskaitë ðá straipsná, dabar tikriausiai þino apie itin svarbø vaidmená, kurá ðios komandos atlieka ðiuolaikiniame pasaulyje ir pramonëje.