Pilka zona lenkijoje

Ðeðëlinës ekonomikos dydis Lenkijoje yra didelë problema. Mûsø ðalis su juo lengvai kovoja, visada turëdama kità poveiká. Nors paskutiniame etape mes esame gana geri, palyginti su kitomis buvusios Rytø bloko ðalimis, taèiau Europos moteris turi daug laiko.

https://prosta-pst.eu/lt/

Manau, kad pilkoji zona nepanaikins represiniø priemoniø, pvz., Sankcijø uþ posnet revo fiskalinio kasos neturëjimà. Geras bûdas yra ðviesti visuomenæ, o tada nuosekliai informuoti mus apie tai, kad mes formuojame grupëje ir kad tai, kas naudinga bendruomenei, mums naudinga. Kas ið tikrøjø turi atgauti darbuotojø pasitikëjimà valstybe - ji labai daug bendrauja, ypaè maiðtingoje aplinkoje, kurià valstybë nugali. Verslininkai, skelbiantys ðá disertacijà, neapima dideliø investicijø á infrastruktûrà, todël juokai Lenkijos keliuose yra visiðkai suskirstyti. Panaðiai ir toká poþiûrá pristatantys politikai. Atsakingas populistiniø ðûkiø skelbimas nëra labai atsakingas, ypaè tarp jaunø þmoniø, kurie dþiaugiasi savo sprendimu, nenuostabu, kas ið tikrøjø yra uþ juos.Praktika moko, kad nesàþiningi verslininkai visuomet ras bûdà apeiti sistemà. Be to, yra didelë mûsø klientø dalis, kurie, nepaisant socialiniø kampanijø, skundþiasi dël áproèiø rinkimo pajamø, vis dar traktuoja mokesèius kaip bandità ir tà patá gavimà kaip nereikalingas ðiukðles. Kà daryti, jei vyriausybë nurodo didelius nuobaudus uþ tai, kad nëra kasos aparatas, nes ðiø sankcijø vykdymas bus beveik veiksmingas?Nepaisant to, situacija nëra tokia bloga, kai bûtø galima ávertinti remiantis pirmiau pateiktomis pastabomis. Lenkø pasitikëjimas santuoka taip pat didëja - ðis procesas vyksta ilgai ir netaisyklingai, taèiau, atsiþvelgiant á dvideðimt ðeðerius metus, mokykla yra puiki. Manau, kad dël ðalies ekonominio ir psichologinio augimo maþiau ir maþiau darbuotojø ir toliau valdys trumpalaiká pelnà, o dar daugiau - paprastà sàþiningumà. Net jei trupiniai virsta, kaip ir vienintelis galios pasikeitimas, tai nekeièia fakto, kad mes turime iðmintingà, nors vargu ar patyrusià tautà, ir mes nesunaikinsime to, kà jie padarë po 1989 metø.