Pinigo kainos fiskalinis kasos aparatas

Mes, mokesèiø mokëtojai, su kasos aparatu, atsitiktinai susitinka beveik kiekviename þingsnyje. Tà patá taksi, arba maisto gamyklose, t. Y. Kino teatruose, arba esanèius tikruose prekybos centruose arba, galiausiai, fone, teikianèioje ávairias maþesnes paslaugas. Þinoma, jûs galite be galo keistis turiniu. Taip pat sakykime, kad kai perkame kaþkà internetu, kai gauname paketà - be paties produkto, mes turëtume juos ir gavimà.

Taip yra dël to, kad mokesèiø mokëtojai, vykdantys pardavimus fiziniø asmenø (kurie nevykdo verslo veiklos, o taip pat vienkartinës iðmokos ûkininkams, - atsiþvelgdamas á ástatymà - yra ápareigoti atidþiai registruoti prekybà kasos aparatø pagalba. Taèiau praktika rodo, kad jis lieka su kitu metu.

https://neoproduct.eu/lt/fresh-fingers-veiksmingas-sprendimas-nuo-koju-kojos/

Kà, bet mes prisimename kaip verslininkà, kai fiskalinis kasos aparatas nustoja veikti? Taip pat tai, be teisës á tinkamà momentà ... Ar mes negalime bûti priversti - dël paprastø prieþasèiø - prarasti pardavimus?

Èia atidþiai stebime kasos rezervà. Tais atvejais, kai grynøjø pinigø kasos aparatas suskaidys, mokesèiø mokëtojas vienà dienà gali naudoti atsargø grynøjø pinigø rezervà. Þinoma, jei jis turi vienà. Be abejonës, teisiniu poþiûriu verslininkai neturi tokios pareigos turëti ðiek tiek pakaitalus grieþtai fiskaliniams kasos aparatams. Galø gale, jie yra teigiami, ypaè stacionarëse parduotuvëse, taip pat ir pilnose parduotuvëse. Iðskirtiniais atvejais, kai stabilumas yra pagrindinio banko nutekëjimas, - norintys toliau parduoti, gali pasirodyti, kad vienintelis protingas sprendimas yra naudoti ðá rezerviná kasà. Beje: apie tai giliai galite skaityti mene. 111 par. PVM ástatymo 3 straipsnyje.

Kasos aparato gedimas, be abejo, nëra malonus. Gerai, kad galime iðsaugoti situacijà naudodami rezerviná kasos aparatà. Taèiau praneðkite mums, kad tuo metu, kai mokesèiø mokëtojas gauna ið pardavimo áraðus ið tikrøjø pinigø rezerve, jis turi nedelsdamas apie tai informuoti kompetentingà mokesèiø inspekcijà. Praneðime turëtø bûti pridedami tokie priedai: informacija apie árangos gedimà, taip pat þinios apie atsarginiø atsarginiø árenginiø pakeitimà. Dël to: taip pat svarbu, kad rezervinis kasos aparatas atitiktø pardavimo vietà.