Pramoninio dulkio siurblio forumas

Pramonë ir gamyklos, gaminanèios ávairius gaminius masiniu mastu, vadovaujasi jø ástatymais, ir jie turi turëti visiðkai naujus sprendimus nei tie, kuriuos mes naudojome nedideliu mastu, kaip árodymus tiesioginiame namuose. Gamybos salëse egzistuoja bendras reiðkinys, árodantis, kad ávairûs skysèiai ar alyvos plinta tiesiai ant grindø, t. Y. Sienos.

Labai neveiksmingas sprendimas bûtø surinkti valymo águlà taip, kad ið sienø nuvalytø tiek daug sunkiø ðiukðliø, ir skudurø ir kempiniø pagalba. Todël specialûs pramoniniai dulkiø siurbliai naftos ir skysèiø surinkimui paverèiami tokiomis avarinëmis situacijomis. Greitai, efektyviai, nepaliekant jokiø pëdsakø, taip pat ir tiesiogiai á atskirà konteinerá, kurá lengva paðalinti.

„Atex“ dulkiø siurbliai ar centriniai pramoniniai dulkiø siurbliai gali bûti naudojami daugiau ávairiø tipø atliekø gamybai ið þemës, masyviai energijai. Jie skirti siurbti didesná kieká plastiko, medþio ar metalo atliekø, t. Y. Viskas, kà sunku surinkti ðepeèiu ir kauðeliu, ir kuriam paprastas dulkiø siurblys yra tiesiog nepritaikytas. Centriniuose dulkiø siurbliuose yra didesnë talpa, didesnë siurbimo galia, visiðkai naujos talpyklos sudëtingoms atliekoms laikyti. Taèiau tokie dulkiø siurbliai visø pirma gali vakuume ilgalaiká skirtumà, vienà kartà valydami didesnæ erdvæ. Tai yra dabartinë bloga parama valymo komandai, kuri taip pat daug dirba be skubios padëties.

Pramoniniai dulkiø siurbliai paprastai yra skirti tam tikros rûðies atliekoms, ir jie nëra naudojami valymui kaip kiliminës dangos darbuotojo valgomajame árodymas. Jie bus naudojami tik gamybos salëse, kur gamybos proceso metu á þemæ patenka daug atliekø, ty sandëliuose, kuriuose dël nelaimingo atsitikimo iðsiliejo daug þaliavø. Ðiandien vestuvëse pramonë yra automatizuota ir parenkama siekiant iðsaugoti darbuotojø fizinæ jëgà ir kad tik dalá jø gamybos galëtø sukurti aukðtos kokybës maðinos, pvz., Pramoniniai dulkiø siurbliai.