Prietaiso skydo atheminimas

Daugelis moterø nustebina, ar pjaustytuvo pirkimas atsiperka. Viskas priklauso nuo to, ar ji bus tinkamai priimta. Jei pjaustytuvas turi bûti tik dar viena áranga, dekoruojanti virtuvës skaitiklá, turëtumëte nustoti pirkti. Sëkmingai, kai vertiname patogumà, o virtuvëje daug laiko praleidþiame, ruoðiame pietus ir desertus, tikrai yra paskutinë puiki alternatyva!

Pjaustytuvas yra pilnas pasirinkimas áprastam peiliui. Dël to mes per kelias akimirkas pjausime tà patá storá duonà. Tas pats pasakytina ir apie ðaltà mësà ir sûrius - lengvai ir efektyviai, ir visø pirma estetiðkai. Taip yra ne visada, nes mene yra tik pjaustymo lenta ir peilis.

Svarbiausi elementaiSvarbiausios pjaustytuvo dalys yra besisukantis peilis, lengvai reguliuojamas pjovimo storis, tiektuvas ir korpusas. Peiliai gali bûti ðviesûs arba dantyti. Puikiai tinka sûriui ir ðaltajai mësai pjauti, o dantytuvai yra universalûs. Geriausia, jei peiliai yra pagaminti ið sukietinto aðmenø, nes dëka srovës jie yra patvaresni. Jei jums reikia pjaustytuvo korpuso, mes galime pasirinkti tuos, kurie pagaminti ið nerûdijanèio plieno arba titano, arba ið dirbtinio kûno - plastikas yra pakankamas namø ûkio reikmëms. Tas pats pasakytina ir apie tiektuvà. Jei mes esame idëja daþnai naudoti prietaisà, parenkame plienà, o moterims bus naudojamas plastikinis dëklas, kuris retai sumaþins maistà. Jûs taip pat turite atkreipti dëmesá, tai yra, pjaustytuvas yra pritvirtintas prie stûmiklio - be jo mes susiduriame ne tik dël tikslaus pjovimo momento, o visø pirma dël pirðtø praradimo.

Be pagrindinës árangos gamintojai daþnai kreipiasi á kitø populiariø átaisø diegimà. Gërimas ið jø yra pjaustytø grieþinëliais padëklas - dël to pjovimas yra higieniðkesnis, be to, mes maþiau valome. Kitas spalvingas papildymas yra peiliø galandiklis arba kabeliø laikiklis.

Ar pjaustytuvas yra vertingas?Tai paprastai yra 150-400 zlotø. Lauke taip pat yra ámontuoti pjaustytuvai, kuriø vertë svyruoja nuo 500 PLN iki 1500 PLN. Iðplëstinë áranga, skirta daugiausia ámonëms ir vieðojo maitinimo namams, yra sparèios didelës iðlaidos 2000–2000 PLN. Kita vertus, greitai juos nusipirkite, kai já paverèiame iðsaugotà darbo valandà.