Programa paslaugo amonems

„Enova“ programa buvo sukurta ypaè ámonëms, kurios kalba apie tam tikrà komercinæ, aptarnavimo ir gamybos veiklà. Ðis metodas tikriausiai turi bûti naudojamas labai lengvai, o tai labai naudinga ðiems programø þanrams.

Naudotojo pateikti laiðkai gali bûti pateikiami su unikaliais apraðymais. Didelis ðio metodo privalumas yra sugebëjimas redaguoti standartinius sàraðus, kurie nusipirktø uþ gerà nereikalingø stulpeliø paðalinimà tam tikru momentu arba pridedant konkreèius kintamuosius. Informacija gali bûti tiek greitai filtruojama, tiek surûðiuota, o tai uþtikrina grupavimà pagal bet kurá parametrà. „Enova“ prekybos programoje yra paieðkos funkcijos ir bendras áraðø skaièius, kurá galima lengvai apriboti iki paskutinës, kurioje yra norima iðraiðka. „Enova“ programos nuosavybei nereikia ádiegti pilnos MS Office versijos, o metodas yra tvirtai integruotas su naujausia programine áranga, todël galima efektyviai eksportuoti informacijà, pavyzdþiui, á „Excel“ skaièiuoklæ. Vartotojas, redagavæs pasirinktas parinktis „Office“ pakete, vis dar gali jas importuoti á „enova“ prekybos programà. Svarbus ðio fotoaparato bruoþas yra bendradarbiavimo su Open Office paketais kelias. „Enova“ programinë áranga skirta bet kurioje srityje dirbantiems verslininkams, taèiau neámanoma patenkinti visø jø poreikiø turimose ataskaitose ir praktikoje. Laimei, reikalingus komponentus galima uþsisakyti ið integratoriø. Vëlesniø programos atnaujinimø metu esamos ataskaitos ir dovanos nekelia grësmës. „Enova“ prekybos programoje yra dvi grupës: malonus ir platinos, kurios yra labai elastingos ir suteikia registravimo ir pateikimo rinkmenas ávairiais formatais. Tikëtina, kad organizmas yra tinkamas ir laisvai modifikuojamas vartotojø reikmëms. Programa numato ryðius tarp dokumentø, kad juos bûtø galima apdoroti nereikalaujant duomenø. „Enova“ sistema garantuoja galimybæ kopijuoti atskirus dokumentus arba kopijuoti visas jø ðeimas (pavyzdys gali bûti kopijuoti sàskaitas ið ankstesniø mënesiø be poreikio nurodyti partnerio duomenis ir dydá. Dokumentai gali bûti paþymëti standartiniu bûdu, matomais kûno ar specifiniuose, atitinkanèiuose ámonës ypatybes. Dël ðiø prietaisø „enova“ programa puikiai tinka þinomos ámonës dokumentø srauto organizavimui.