Psichikos darbo higiena

Kiekviena ámonë yra pasiryþusi galvoti apie savo darbuotojø apsaugà. Visø pirma, jame nagrinëjami projektai, kuriuose naudojamos pavojingos medþiagos. Darbdavys turëtø bûti itin apsaugotas tokiø asmenø, kurie naudojasi tokiomis sàlygomis, sveikata ir prieþiûra.

"Ûkio ministro 2010 m. Liepos 8 d. Potvarkis dël minimaliø darbuotojø sveikatos ir saugos reikalavimø, kartu su pasiûlymu dël sprogios aplinkos darbe", tikisi, kad darbdavys parengs apsaugos nuo sprogimo dokumentà. Tai tikriausiai tinka tik toms bendrovëms, kurios naudoja degias medþiagas, kurios gali sukelti sprogià aplinkà oru. Tokios medþiagos taip pat gali apimti skysèius, dujas ir smulkias daleles, t. Y. Dulkes.

Naudojant pavojingas, degias medþiagas, su kuriomis darbuotojai susiduria, patalpø, kurioms kyla sprogimo pavojus, skaièius turëtø bûti nustatomas pagal skaièiø. Jei jie jau yra nurodyti, turëtø bûti taikomas áþangoje minimas ministro reglamentas.

Ji vertina, kokius dokumentus darbdavys turëtø parengti. Reglamento 4.4 punkte nurodyta, kad jis atlieka didelá rizikos vertinimà, susijusá su sprogios atmosferos, veikianèios fone, paprastumu. Yra paskutinis vadinamasis „rizikos vertinimas“, kuris, inter alia, apima likusius elementus: \ t

a sprogios aplinkos tikimybë, \ tb galimà sprogios aplinkos atsiradimo laikà, \ tc tikimybë, kad bus ir ásijungs uþdegimo ðaltiniai, pvz., elektrostatinis iðkrovimas;d darbdaviui naudojami árenginiai, turinys ir miðiniai, \ ttarp jø ir jø sàveikos,e tikëtino galimo sprogimo poveikio dydá.

Svarbu atsiþvelgti á gretimus kambarius, kuriuos bet kokiu bûdu galima prijungti prie patalpø, kurioms gresia sprogimas, netgi vëdinant. Pavojaus pavidalu jie taip pat nebus patogûs.

Baigæs visà rizikos vertinimà, darbdavys, vadovaudamasis Reglamento 7.1 nuostatomis, vis dar atsako uþ dokumentà, skirtà apsaugai nuo sprogimo.

Apsaugos nuo sprogimo dokumentas turëtø bûti parengtas ið keliø svarbiø daliø, jame turi bûti turinys ir darbdavio pareiðkimai apie norà ásipareigoti tai padaryti. Svarbûs dokumento elementai: potencialiai sprogios aplinkos ir uþdegimo ðaltiniø sàraðas, sprogimø prevencijos priemoniø apraðymas, dokumentø atnaujinimo datos, degiøjø medþiagø apraðymas, sprogimo rizikos vertinimas, galimi sprogimo scenarijai ir patvirtinamieji dokumentai. Apsaugos nuo sprogimo dokumentas taip pat turëtø apimti grafikos ir árenginiø planus.

Toje vietoje, kur pirmiau minëta dokumentacija buvo parengta teisingai, verta naudoti specialistø paslaugas. Þmoniø buvimas ir sveikata yra svarbiausias dalykas, ir jie turi bûti garantuoti, kad jie teisingai atliko rizikos vertinimus.