Psichologine terapija poznan

Terapija yra patologiniø santykiø tarp moterø ar ðeimos nariø gydymas, bet taip pat árodyta, kaip gydyti atskirø pacientø psichikà. ið psichologijos mokslø pramonës. Në vienas ið mûsø nëra radikaliai savarankiðkas þmogus, kuris nesilieèia su kitais þmonëmis, todël bûtinai palaikykite ryðá su þmonëmis. Pirmiau minëtas etinis reikalavimas pirmiausia susijæs su artimiausiais þmonëmis, ty draugais, partneriais ir artimaisiais. Psichoterapijos tikslas - sutelkti dëmesá á gydomo asmens emocinës kompetencijos ugdymà, t. Y. savigarbos ir savikontrolës didinimas, uþsiëmimas profesijomis ar fobijomis, motyvacijos tobulinimas, bendravimo santykiø kûrimo ágûdþiai arba energijos didinimas kalbant su aplinka.

Terapija, kurià priþiûri psichologas, psichoterapeutas ar psichiatras, yra veikimo bûdas, kai sutrikimai, pvz., Depresija, nemiga ar priklausomybë, yra kitaip ir neurozës bei ávairiø baimiø klausimais. Psichoterapija yra pagrásta abipusiais gydytojo ir paciento santykiais, o psichologinës terapijos ágyvendinimas gali bûti skirtingas, nes tai priklauso nuo tam tikro þmogaus supratimo ir analizuojamø psichikos sutrikimø ðaltiniø ir pagalbos teikiant specifinius psichoterapijos sutrikimus ir tikslà. Vienas ar keli ávadiniai susitikimai atliekami viename gydymo pradþioje, per kurá paðalinama pagalba ar interviu. Tada sudaroma terapinë sutartis, apibrëþianti planuojamus gydymo tikslus, individualiø sesijø daþnumà, numatomà jø atsiradimo laikà, finansines priemones ir kitas spalvas kartu su psichoterapinio gydymo kursu. Apskritai, gydymas baigiasi iki trijø susitikimø per savaitæ, paprastai trunka maþdaug valandà, daþnumas, o psichoterapijos eigos trukmë paprastai svyruoja nuo keliø iki keliø mënesiø.

Krokuva turi daug klinikø ir gydymo centrø, kur specialistai, pasitelkæ teorines þinias ir praktinius jausmus, kylanèius ið ávairiø psichoterapijos krypèiø, bando pritaikyti ávairius diagnostikos metodus tam tikram asmeniui, kuris yra asmeninë problema. Kai kurie terapeutai dirba psichoanalitiniu (taip pat vadinamu psichodinaminiu metodu, kuris pripaþástamas ið Sigmundo Freudo, kuris grindþiamas sàmonës principo ir emocijø suvokimu jiems suteikiant. Kiti psichoterapeutai naudoja terapijà sisteminës, kognityvinës elgsenos, humanistinës egzistencinës ar hipnoterapijos srityse. Esant dabartinei prasme, reikëtø paþymëti, kad yra reiðkinys, reiðkiantis reiðkiná, paprastai vadinamà psichoterapija. Na, jis gali bûti taikomas dviems psichologinës konsultacijos tipams, kurie labai skiriasi vienas nuo kito - psichoterapija ir psichosocialinë parama, kuri vyksta ten, kur pacientui reikia paramos, taèiau jis neturi jokios apibrëþtos (pagal dabartinius medicinos standartus ligos ar psichikos sutrikimø.