Radomo dviraeio torpedas

„Enova“ programa yra ERP klasës komanda, leidþianti padidinti ámonës efektyvumà.Dël geresniø maðinø ir ámonës procesø prieþiûros, iðtekliø naudojimo neefektyvumas maþëja.Programa veikia su naujausiais „Microsoft“ bûdais - „Windows“.Galimas ir naudojamas visuose mobiliøjø árenginiø diapazone. Pradedant iðmaniaisiais telefonais ir paliesdami jutiklines tabletes„Enova365“ sistema yra patogi sàsaja, suderinama su mûsø ástatymais, verslo þiniomis ir gerais atnaujinimais.Programinë áranga turi graþià struktûrà. Kiekvienas elementas palaiko tam tikrà verslo veiklos aspektà. Taigi, be kita ko, yra veiklos, susijusios su þmogiðkøjø iðtekliø valdymu, darbo uþmokesèio atsiskaitymu, grynøjø pinigø registru, sàskaitø faktûrø iðraðymu, sandëlio valdymu, pardavimu, inventoriumi ir buhalterija.Bus galima ásigyti bet koká moduliø pasirinkimà, kad lankstus pasiûlymo pritaikymas atitiktø vardo poreikius.Ámonë siûlo tris prekybos modelius:- ásigyti programinës árangos licencijà, kuri sustoja pirkëjo nuosavybe ir leidþia ateityje atnaujinti. Pasirinkimas idealiai tinka lizingo bendrovëms.- programinës árangos nuoma, kai prenumeratos mokesèiai mokami uþ pasirinktø sistemos komponentø turtà.Idealus variantas maþoms ir maþoms ámonëms.- metodo ir infrastruktûros nuoma, áskaitant moduliø nuomà kartu su serveriais, atnaujinimais ir atsarginëmis kopijomis. Árodyta sistema ámonëms, kurios nenori investuoti á IT árenginius.

Pasiûlymas egzistuoja ir yra iðduotas trims funkciniams tipams.Yra trys versijos - sidabras, gera ir platina.Sidabro versija suteikiama tik kelioms vietoms. Tai yra galimi veiksmai.Auksinë versija maþiems vaikams ir maþoms ámonëms, kurioms reikia keliø deðimèiø programos kopijø. Ði programos parinktis leidþia daugiaðalá ryðá ir siûlo funkcijø apibrëþimà.Platinos versija skirta vidutinio dydþio ir sàþiningoms ámonëms.Jis parduoda daugiafunkcines ir iðplëtimo galimybes su individualiomis funkcijomis.Enova moduliø pirkimo kainos (be PVM:- enova365 HR darbo uþmokestis - 1666 PLN (sidabro versija, 3738 PLN (aukso versija- enova365 mokesèiø knyga - 630 PLN (sidabro versija- enova365 prekybos knyga - 2863 PLN (aukso versija- enova365 Sàskaitos - 266 PLN (sidabro versija, 613 PLN (aukso versija

http://kankusta-duo.shop kankusta duoKankusta Duo - Veiksmingas sprendimas moterims ir vyrams, kurie nori prarasti nereikalingus kilogramus

„Enova“ kainoraðèio programa yra prieinama atskiroms deryboms.