Saugus namas krokuvoje

Saugumas yra disertacija plaèiàja prasme, kiekviena jos kasdienio darbo iðvaizda. Bet ar mes kiekvienà dienà atkreipiame dëmesá á saugumà, gyvenant su elektros energija? Þinoma, ne. Bet mes ne kasdien paleidþiame aplink butà, tikriname kiekvienà kartà, kai elektros instaliacija ir gydymo nuoseklumas.

Kankusta DuoKankusta Duo Veiksmingas būdas veiksmingai gydyti lieknėjimą

Ið dalies dël naudojimo saugumo, be to, kad tinkamai veikia plaèiai suprantama elektros sistema, matomas áþeminimas. Kas jie yra?Apsauginiai laidininkai yra procesai, jungiantys objektà, kuris yra elektrifikuotas á apylinkæ, ir ákrovimas neutralizuojamas. Apsauginis áþeminimas yra apsaugotas nuo elektros smûgio.Du daþniausiai susijæ su PE ir PEN, ty PE (apsauginis laidininkas, árengtas ðiuolaikiniuose TNS árenginiuose ir PEN (apsauginis neutralus laidininkas, naudingas TNC arba TNCS árenginiuose.Todël egzistuoja TNC sistemos trûkumas, kad PEN vienu metu vykdo neutralaus ir apsauginio laidininko funkcijà. Tai reiðkia, kad nenuostabu, kad tas pats procesas, kurá vykdo procesas, ir vienfaziuose uþsakymuose perduodamos visos apkrovos srovës per jà, o trijø faziø sistemose ji veikia apkrovas, kurios yra asimetrijos seka.Nepriklausomai nuo naudojamo kabelio, dirbant su stiliumi nëra jokio anekdoto, jums reikia bûti atsakingam. Garsusis sakinys „elektrikas nëra paþymëtas“ neatspindi realaus pasaulio.Dabar, kai þinote, kaip rûpintis savo saugumu, verta ir pristatyti save su jo trûkumo poveikiu.Daþniausias netinkamos árenginio apsaugos ar netinkamo diegimo rezultatas yra elektros smûgis.Ar þinojote, kad dabartinis srautas tinkamu kûnu, kurio intensyvumas yra didesnis nei 70, yra nemalonus gyvenimui?Koks yra elektros smûgio pavojus?Tamsiausiu atveju net mirtis, kitas pelnas yra ðirdies sustojimas, nudegimai, sàmonës netekimas, raumenø mëðlungis arba dalinis audiniø deginimas.