Sprogimui atsparus arenginiai

Apsauga nuo sprogimo yra sprogimo prevencija, kuri yra viena ið svarbiausiø veiklos srièiø, kurioms gresia toks sprogimas. Tinkamo uþsiliepsnojimo ar gaisro prevencijos metu turëtø bûti sukurtas geras saugos nuo sprogimo bûdas. Ðie sprendimai bus naudojami visose zonose, kuriose yra gaisro pavojus.

Kartu aptariami metodai bus naudingi visur, kur pramonëje yra sprogiø dulkiø. Apsaugos nuo sprogimo sistema pirmiausia pateikiama sprogimo saugos sistemai. Ðis procesas visø pirma apima mokymàsi apie pirmàjá sprogimo etapà. Tada naudokite priemonæ, kuria siekiama iðlyginti sprogimà fiksuotame árenginyje. Dël to sprogimas neperduodamas ir taip pat slopinamas po uþdegimo. Visa tai reiðkia, kad ugnis nejuda. Ðis kelias yra vieni ið labiausiai paplitusiø bûdø apsaugoti nuo sprogimo ir kaip jis bus apsaugotas nuo jo poveikio. Tai sumaþina sprogimo poveiká. Tuo metu gaminami komponentai, pvz., Gesinimo balionai, slëgio jutikliai, optiniai jutikliai, dulkiø jutikliai ir valdymo skydai. Kita bûsena yra sprogimo atlaisvinimas. Ðis procesas visø pirma susijæs su sprogimo poveikiu uþ saugomo árenginio ribø. Dël to prietaiso slëgis gráþta á dienos lygá. Dekompresijos sistemos apima dekompresines plokðtes, sklendes su savarankiðkai uþsidaranèiu bloku ir nepalankiomis atleidimo sistemomis. Paskutinis sprogimo apsaugos sistemos atjungimas nuo sprogimo. Todël planas nutraukti sprogimà. Jo pagrindinis tikslas yra uþdaryti vamzdynus ir kanalus. Kodël? Visø pirma, kadangi du ankstesni metodai paðalina tik gaisro poveiká. Taèiau kai kurie sprogimo likutiniai poveikiai gali patekti per vamzdþius ir kanalus, kurie gali padaryti antrinius sprogimus, taip pat ir dramatiðkus rezultatus. Todël ði uþdarymo sistema skaièiuojama nuo jau minëtø antriniø sprogimø prevencijos. Pavyzdþiui, tai yra balionai su gesinimo elementu, uþdarymo voþtuvais, uþdarymo vartø voþtuvais, sprogimo ribotuvomis ir gràþinimo voþtuvais.