Thmonio vethimas autobusu

Nuo 2011 m. Kiekvienas taksi vairuotojas, teikiantis transporto paslaugas fiziniams asmenims, turi turëti fiskaliná kasos aparatà automobilyje. Ðiuo tikslu atleidþiami veþëjai, teikiantys paprastas paslaugas tik mainais su savo verslo subjektais.

Neðiojami fiskaliniai kasos aparatai taksi vairuotojams iðsiskiria savo atitinkamais matmenimis. Paprastai jie turi rankenas, leidþianèias stabiliai árengti transporto priemonæ ir maitina ne tik ið kasoje esanèiø baterijø, bet ir prijungtos prie automobilio akumuliatoriaus. Paprastai prietaisas yra ekranas, leidþiantis já naudoti stovint ir horizontaliai, taip pat pasitikintis besikeièianèiomis oro sàlygomis. Atminkite, kad taksi vairuotojui ir keleiviui turëtø bûti lengvai áskaitomi taksometro ir kasos aparatai.Papildomos funkcijos, gerokai pagerinanèios kiekvieno veþëjo darbà, yra: galimybë tiesiogiai prijungti kasos aparatà prie taksometro, kurio dëka galima automatiðkai atspausdinti èeká, galimybæ suteikti nuolaidas arba atðaukti sëkmæ, kai klientas atsistatydina ið kurso. Taksi vairuotojo fiskalinis kasos aparatas buvo sukurtas ypaè laikantis ðios profesijos specifiðkumo principo. Ið jo atspausdintas kvitas uþima keletà ádomiø dalykø, tokiø kaip kelionës laikas, nuvaþiuotas atstumas, taksi skaièius arba ámoniø, naudojamø nurodytuose tarifuose, skaièius. Taksi vairuotojas taip pat gali á sàskaità faktûrà átraukti informacijà apie teikiamas papildomas paslaugas, t. Y. Bagaþo gabenimà, gyvûnø transportavimà ir kt.Þinoma, kaip ir visi kasos aparatai, jie yra pagrindinës funkcijos - dienos ir mënesio ataskaitos, kasos bûklës, atsiskaitymo ataskaitos spausdinimas ir papildomas taksometro nustatymø ataskaitos spausdinimas.Kasos aparatas, kuris taip pat derinamas su taksometru ir sudaro vienà árenginá, praktikoje ðis sprendimas daþnai neveikia, nes jis nepaprastai prieðinasi paskutiniam prietaiso veikimo laikotarpiui ir reikalauja daþnai keisti popieriaus ritinius. Tai ámanoma ir jos prijungimas prie kompiuterio, rengiant atitinkamas funkcijas ar programinës árangos atnaujinimus.Pinigai yra svarbûs malonus ir ryðkus bûdas statyti ir skleisti automobilá, ne tik dël to, kad jis gali sàveikauti su daugeliu taksometrø, ty ne tik tam tikrame automobilyje, bet taip pat galima nuvykti á biurà ar pilá ir parengti ataskaitas. Ji taip pat sukelia prieðgaisrinæ kasos vagystæ ilgø sustojimø metu.