Transporto vethimelio katinas

„BagProject“ yra internetinis verslas, kuriame siûlomi veþimëliai, kroviniø stalai, kelioniø kuprinës, pirkiniø krepðiai, kuprinës ir ratai. Visi parduodami daiktai yra pagaminti ið aukðèiausios kokybës medþiagø. Jø iðnaudojimas yra atsargus ir ramus. „BagProject“ gali iðsiskirti kompetentingø specialistø komanda. Jø dëka komerciðkai prieinami produktai dþiugina novatoriðkus ir sudëtingus naudojimo patogumus. Siûlomi veþimëliai, krepðiai ar stalai pasiþymi aukðtu atsparumu. Uþsakant daugiau nei 200 PLN, veþimas yra nemokamas. Mokant banko pavedimu, kaina yra 12 PLN, 13 PLN. Visas rezervacijas iðspræs ámonës darbuotojai. Galite skambinti nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 iki 16. BagProject yra nesudëtinga paieðkos sistema. Bûtina nurodyti tik produkto tipà. Parduotuvës galimybë yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Neprilygstama neðioti sunkius gaminius, kuriø talpa iki keliø deðimèiø kilogramø. Já gauna atskiri naudotojai, keliautojai ar ámonës. „BagProject“ parduoda ir tvirtos komercinës lentelës parduoti prekes rinkoje. Neðiojami, greitai sulankstomi, tarnauja ilgà laikà. Parduodami aukðtos kokybës turistø lagaminai, kuriø dydis, spalva arba pjaustymas. Dël ðios prieþasties tiekiami ávairios spalvos pirkiniø krepðiai, áskaitant apsipirkimo veþimëlius. Platus patraukliø standartø ir spalvø pasirinkimas. „BagProject“ taip pat prekiauja su kietomis pramoginëmis kuprinëmis didelëms ekspedicijoms. Be to, yra didelë kelionë á miestà. Internetinë parduotuvë suteikia individualø poþiûrá á kiekvienà vartotojà ir didþiulá profesionalumà.

Þr. Platformos veþimëlis